EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationThe Effect of Initial Cyst Size on Visual and Anatomical Outcomes After Intravitreal Ranibizumab Treatment in Cystoid Macular Edema Due To Branch Retinal Vein Occlusion [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-94830 | DOI: 10.5152/eamr.2018.94830  

The Effect of Initial Cyst Size on Visual and Anatomical Outcomes After Intravitreal Ranibizumab Treatment in Cystoid Macular Edema Due To Branch Retinal Vein Occlusion

Alper Halil Bayat, Akın Çakır, Selim Bölükbaşı, Burak Erden, Şeyma Gülcenur Şehirli, Mustafa Nuri Elçioğlu
Eye Clinic,Okmeydanı Traning and Research Hospital,Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effect of cyst size on the visual and anatomical outcomes in cystoid macular edema (CME) due to branch retinal vein occlusion (BRVO).
METHODS: In this retrospective study, 42 eyes of 42 patients who underwent intravitreal ranibizumab (IVR) injections with CME due to BRVO were examined. All of the patients underwent 3 monthly IVR injections. The baseline and last follow-up visit optical coherence tomography parameters and best-corrected visual acuities (BCVA) were all noted. The effect of initial cyst size on BCVA and central macular thickness (CMT) improvement was investigated.
RESULTS: There were 27 (64.3%) men and 15 (35.7%) women in the study. The mean age was 59.5±9.6 years. The mean baseline CMT was 485±160 µm and the mean baseline BCVA was 0.84±0.55 logMAR. The average cyst size was 241±121 µm. Initial cyst size had a mild and positively correlation with CMT improvement, however it was not statically significant (r=0.245 and p=0.059). Initial cyst size had a mild and negative correlation with BCVA, but this was not statically significant (r=-0.145 and p=0.184).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The initial cyst size was not found to have statistically significant correlation with CMT and BCVA improvement in CME treatment due to BRVO.

Keywords: Branch retinal vein occlusion, intraretinal cyst size, macular edema, optical coherence tomography


Retinal Ven Dal Tıkanıklığına İkincil Gelişen Kistoid Maküla Ödeminde Başlangıç İntraretinal Kist Büyüklüğünün İntravitreal Ranibizumab Tedavisi Sonrası Görsel ve Anatomik Başarıya Etkisi

Alper Halil Bayat, Akın Çakır, Selim Bölükbaşı, Burak Erden, Şeyma Gülcenur Şehirli, Mustafa Nuri Elçioğlu
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Retinal ven dal tıkanıklığına (RVDT) bağlı gelişen kistoid maküler ödem (KMÖ) tedavisinde makuladaki en büyük intraretinal kist çapının intravitreal ranibizumab (IVR) tedavisi sonrası görsel ve anatomik başarıya etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: RVDT’ye sekonder gelişen KMÖ tanısı ile IVR tedavisi alan 42 olgunun 42 gözü geriye dönük olarak çalışıldı. Hastalar 3 aylık yükleme dozu IVR tedavisi sonrası değerlendirildi. Hastaların enjeksiyon öncesi ve tedavi sonundaki spektral domain optik koherans tomografi (SD-OKT) verileri not edildi. Başlangıç intraretinal kist çapının final merkezi maküler kalınlığa (MMK) ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliğine (EİDGK) etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Olguların 27’si erkek (%64,3) 15’i kadın (%35,7)’idi. Ortalama yaş 59.5±9.6 yıl saptandı. Başlangıç ortalama MMK değeri 485±160 mikrometre (µm) bulundu. Başlangıç EİDGK’leri 0.84±0.55 logMAR olarak hesaplandı. 3 doz IVR tedavisi sonrası MMK kazanımları 201±168 µm ve EİDGK kazanımları 0.41±0.43 logMAR bulundu. Ortalama başlangıç kist çapları 241±121 µm saptandı. Başlangıç kist çapı ile MMK kazanımı arasında düşük düzeyde pozitif yönde bir korelasyon gözlemlenmiş olmasına rağmen bu durum istatiksel olarak anlamlı değildi (r=0.245 ve p=0.059). Başlangıç kist boyutu ile EİDGK arasında düşük düzeyde negatif yönde bir korelasyon olmasına rağmen,bu korelasyon istatiksel olarak anlamlı değildi (r=-0.145 ve p=0.184).
TARTIŞMA ve SONUÇ: RVDT’ye bağlı KMÖ tedavisinde başlangıç kist boyutunun MMK ve EİDGK kazanımıyla istatiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Retinal ven dal tıkanıklığı, intraretinal kist çapı, maküler ödem, optik koherans tomografi
Corresponding Author: Alper Halil Bayat, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır