EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationChemotherapy Induced Toxic Polyneuropathy in Cancer Patients [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(2): 69-74 | DOI: 10.5222/otd.2016.1041  

Chemotherapy Induced Toxic Polyneuropathy in Cancer Patients

Ülkü Türk Börü1, Çiğdem Çemberci2, Nilay Padir1, Adnan Bilgiç1, Mustafa Taşdemir3
1Dr Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, Neurology, İstanbul, Turkey
2Via Hospital, Neurology, İstanbul, Turkey
3University Of Marmara, Department Of Public Health, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: It was shown that toxic polyneuropathy rate can vary with toxic effects of cancer treatment. We aimed to evaluate chemotherapy induced toxic polyneuropathy in cancer patients who received taxane and platine.
METHODS: We enrolled all patients who received taxane (docetaxel and paclitaxel) and platine (carboplatine and cisplatin). Each patient was clinacally and electrophysiologically evaluated before and after the treatment. In the patients with toxic polyneuropathy were studied anti-Yo, anti-Hu, anti-Ma2/Ta.
RESULTS: Totally 123 patients were included in the study. 22 of the patients (%17,8) died during the treatment. In 12 of the patients (%9,8), clinically and electrophysiologically was diagnosed with polyneuropathy before the treatment. In 50 of 89 patients was developed toxic polyneuropathy due to chemotherapy. 33 of 56 patients (%58,9) who were treated with paclitaxel +carboplatine had toxic polyneuropathy. 10 of 20 patients(%50) who received docetaxel+cisplatin had toxic polyneuropathy. The relation between cumulative dose of paclitaxel and polyneuropathy was statistically significant. The relation between cumulative dose of docetaxel and polyneuropathy was statistically insignificant. The relation between cumulative dose of cisplatin and polyneuropathy was statistically insignificant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Drug induced toxic polyneuropathy was found fairly high in patients who were treated with taxane and platine. The study pointed out that the toxic polyneuropathy rate is related to cumulative dose.

Keywords: Carboplatin, Drug Therapy, Polyneuropathies, Taxane


Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Toksik Polinöropati Gelişimi

Ülkü Türk Börü1, Çiğdem Çemberci2, Nilay Padir1, Adnan Bilgiç1, Mustafa Taşdemir3
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul
2Via Hospital, Nöroloji,i İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser ilaçlarının toksik etkilerine bağlı polinöropatiler gelişme oranı ilaçlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada taksan ve platin grubu kemoterapi alan hastalarda, ilaca bağlı toksik polinöropati gelişimi oranını belirleme amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya taksan (doketaksel ve paklitaksel) ve platin (karboplatin ve sisplatin) alan hastalar alındı. Tüm hastalar klinik ve elektrofizyolojik olarak tedavi öncesi ve sonrası ilaca bağlı polinöropati açısından değerlendirildi. Polinöropati tespit edilen hastalarda anti-Yo, anti-Hu, anti-Ma2/Ta antikorlarına bakıldı.
BULGULAR: Toplam 123 hasta çalışmaya dâhil edildi. 22 tane (%17,8) hasta çalışmayı tamamlayamadan öldü. Tedavi almadan önce 12 hastada (%9,8) kansere bağlı polinöropati tespit edildi. Ölen ve tedavi öncesi kansere bağlı polinöropati gelişen toplam 34 hasta çalışmadan çıkarıldı. Kalan 89 hasta tedaviye alındı. Tedavi sonrası 50 hastada (%56,2) klinik ve elektrofizyolojik olarak kemoterapiye bağlı polinöropati tespit edildi. Paklitaksel+karboplatin alan 56 hastanın 33’ünde (%58,9) toksik polinöropati gelişti. Doketaksel +sisplatin alan 20 hastanın 10’unda (%50) toksik polinöropati gelişti. Her iki grup arasında polinöropati oluşturma açısından istatiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Her iki grupta da polinöropati gelişimi kümülatif doz ile ilişkili olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlaca bağlı gelişen toksik polinöropati paklitaksel ve doketaksel grubunda oldukça yüksek oranda gözlenmektedir. Bu sonuçlar bize doz yükseldikçe polinöropati gelişme oranı arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç tedavisi, Karboplatin, Polinöropatiler, Taksan


Ülkü Türk Börü, Çiğdem Çemberci, Nilay Padir, Adnan Bilgiç, Mustafa Taşdemir. Chemotherapy Induced Toxic Polyneuropathy in Cancer Patients. Eur Arch Med Res. 2016; 32(2): 69-74

Corresponding Author: Nilay Padir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır