EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationInvestigation of Factors Affecting Postoperative Hemoglobin Decline in Primary Cesarean Sections [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-79037 | DOI: 10.5152/eamr.2018.79037  

Investigation of Factors Affecting Postoperative Hemoglobin Decline in Primary Cesarean Sections

Berna Aslan Çetin, Pınar Kadiroğulları, Pınar Yalçın Bahat, Nadiye Köroğlu, Aysu Akça
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Departmant, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the factors affecting postoperative hemoglobin decline in primary cesarean section cases.
METHODS: We retrospectively evaluated 560 cases of primary cesarean sections between January 2016 and December 2016 in our hospital. These patients were divided into two groups according to the preoperative and postoperative hemoglobin values, more or less than a decline of 2g/dL. 142 cases with hemoglobin decline≥2 g/dL were evaluated. Hemoglobin and hematocrit levels before and 24 hours after operation and factors causing hemoglobin decline were investigated.
RESULTS: 289 (51,60%) of the 560 cases in our study were urgent cases and 271 (48,39%) were elective cesarean sections. We did not find any difference between the two groups in terms of demographic data, distribution of cesarean indications and obstetric characteristics. Postoperative blood transfusion requirements were significantly different between the groups (p<0.001). Atony development and additional uterotonic need were statistically significantly more common in the hemoglobin decline≥2g/dL group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Postoperative hemoglobin decline is relatively rare in primary cesarean section cases. Caution should be given if there is a risk factor in primary caesarean sections, although serious blood loss and blood product transfusion need are rare.

Keywords: Cesarean delivery, hemoglobin decline, hematocrit decline


Primer Sezaryen Olgularında Postoperatif Hemoglobin Düşüşünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Berna Aslan Çetin, Pınar Kadiroğulları, Pınar Yalçın Bahat, Nadiye Köroğlu, Aysu Akça
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, primer sezaryen olgularında postoperatif hemoglobin düşüşünü etkileyen faktörleri incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde Ocak 2016 - Aralık 2016 arasında primer sezaryen yapılan ve verilerine tam olarak ulaşılan 560 vaka retrospektif olarak incelendi. Bu hastalar postoperatif hemoglobin değerlerine göre hgb düşüşü 2’den fazla olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Hemoglobin düşüşü ≥2 g/dL olan 142 vaka tespit edildi. Kan kaybını değerlendirmek için doğum öncesi ve doğumdan 24 saat sonraki hemoglobin ve hematokrit seviyeleri ve hemoglobin düşüşüne neden olan faktörler incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 560 gebenin 289 (%51,60) tanesine acil sebepler ile sezaryen yapılmıştı, 271 (%48,39) tanesi ise elektif olarak sezaryene alınmıştı. İki grup arasında hastaların demografik verileri, sezaryen endikasyonlarının dağılımı ve obstetrik özellikler açısından fark saptamadık. Gruplar arası postoperatif eritrosit transfüzyonu ihtiyacı anlamlı olarak farklı bulundu (p<0.001). Atoni gelişimi ve ek uterotonik ihtiyacı hemoglobin düşüşü fazla olan grupta istatiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Primer sezaryen olgularında postoperatif hemoglobin düşüşü nispeten düşüktür. Ciddi kan kaybı ve kan ürünleri transfüzyonu ihtiyacı nadir görülen olaylar olmasına rağmen, primer sezaryen olgularında risk faktörü var ise dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, hemoglobin düşüşü, hematokrit düşüşü
Corresponding Author: Berna Aslan Çetin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır