EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationInvestigation of Hyperplastic Type Congenital Breast Abnormalities and Algorithm for Clinical Approach [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 24-27 | DOI: 10.5222/otd.2016.1029  

Investigation of Hyperplastic Type Congenital Breast Abnormalities and Algorithm for Clinical Approach

Tuğçe Yasak, Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin
Okmeydanı Training and Research Hospital, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study; patients with congenital breast abnormality has been retrospectively examined. Our clinical approach algorithm is aimed to be presented with implemented operations in terms of scan results for additional abnormalities.
METHODS: 26 patients have been included to this study operated for congenital breats abnormality in August 2010 – July 2014. Detailed patient history, physical examination findings, complete urine analysis renal ultrasound screening and urine culture have been examined in the sense of concomitant nephrourinary abnormalities. Results of hormonal tests devoted to related systems have been evaluated for the patients with physical examination findings or endocrinologic complaints.
RESULTS: Positive family history has been determined 7.7% of the included patients (n=2). A patient seen sporadic accessory nipple has been determined undiagnosed unilateraly renal agenesia and patient has been directed to nephrology for further examination. Euthyroid multi-nodular goitre has been determined for 3.8% of the patients.
CONCLUSION: Detailed family history should be questioned for the patients with congenital breast abnormality and concomitant nephrourinary or endocrinologic abnormalities, detailed physical examination should be conducted. Additionally patients are required to be scanned with laboratory and screening methods in the sense of additional abnormalities.

Keywords: accessory breast, congenital breast abnormalities, polimastia, politelia


Hiperplastik Tip Konjenital Meme Anomalilerinin Ek Anomaliler Açısından İncelenmesi ve Klinik Yaklaşım Algoritması

Tuğçe Yasak, Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada; aksesuar meme dokusu tanısı ile kliniğimizde opere edilen hastalar geriye dönük olarak incelenerek, klinik yaklaşım algoritmamız, uygulanan operasyonlar ile birlikte ek anomaliler açısından tarama sonuçlarımızın sunulması amaçlandı

YÖNTEMLER: Ağustos 2010 -Temmuz 2014 tarihleri arasında, kliniğimizde, aksesuar meme dokusu nedeni ile opere edilen 26 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta dosyalarından detaylı öykü ve fizik muayene bulguları ve fotoğraf arşivi incelendi, aile öyküleri sorgulandı ve kayıt edildi. Eşlik eden nefroüriner anomaliler açısından hastaların tam idrar tetkikleri, renal ultrason görüntülemeleri, idrar kültürleri incelendi. Endokrinolojik açıdan şikayeti ya da fizik muayene bulgusu olan hastalara, ilgili sisteme yönelik yapılan hormonal testler değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların %7.7’sinde (n=2) aile öyküsü pozitif olarak saptandı. Sporadik görülen aksesuar meme olgularından politeli olan bir hastada ve polimasti olan bir hastada eşlik eden henüz tanı almamış unilateral renal agenezi saptandı ve ileri tetkik açısından nefroloji bölümüne yönlendirildi. Hastalardan %3.8’inde (n=1) ise ötiroid multinodüler guatr saptandı.
SONUÇ: Konjenital meme anomalisi saptanan hastalarda detaylı aile öyküsü araştırılmalı, eşlik eden nefroüriner, endokrinolojik anomaliler açısından detaylı fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile hasta olası ek anomaliler açısından taranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: aksesuar meme, konjenital meme anomalileri, polimasti, politeli


Tuğçe Yasak, Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin. Investigation of Hyperplastic Type Congenital Breast Abnormalities and Algorithm for Clinical Approach. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 24-27

Corresponding Author: Tuğçe Yasak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır