EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationSurgical Treatment Results in Craniofacial Dermoid Cysts: Retrospective Analysis of 29 Cases [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-63497 | DOI: 10.5152/eamr.2018.63497  

Surgical Treatment Results in Craniofacial Dermoid Cysts: Retrospective Analysis of 29 Cases

Özlem Çolak, Ayberk Akçay, Ayça Ergan Şahin, İlker Üsçetin, Özay Özkaya Mutlu
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, University of Health Science Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Dermoid cysts are developmental malformations originating from ectoderm and mesoderm. They are congenital and usually localized on the head and neck region. Their wall is covered with squamous epithelium and can contain different skin patches and tissues (multiple sebaceous glands, hair follicles, sweat glands, oil, nail, eye, dental, cartilage).The purpose of this study was to present an approach to masses in head and neck region, evaluate the relationship between preoperative imaging and ultimate pathology, differential diagnosis, and discuss how treatment planning should be done.
METHODS: In this study, between January 2010 and July 2017, 37 patients who admitted to our clinic for masses in head and neck region and underwent surgery after necessary consultations and preoperative evaluation, were scanned retrospectively. Patients were evaluated for age, sex, lesion size, lesion placement, preoperative imaging, intracranial involvement, treatment and complications.
RESULTS: Of the 29 patients included in this study, 15 were male (51.7%) and 14 were female (48.2%). The age of the patients ranged from 1 to 28 and the mean age was 10 years. Of the lesions, 22 were localized in the lateral side of the eyebrows (75.8%), 2 in the glabellas (6.8%), 2 in the temporal region (6.8%), 1 in the occipital region (3.4%), 1 in the forehead (3.4%), and 1 in the medial canthal (3.4%), region. At the time of admission, all patients complained of swelling under the skin at the localization where the lesion was present. At least one image, primarily CT, was requested to assess intracranial involvement in all patients' preoperative examinations. The main reasons for the removal of lesions were seen as cosmetic problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dermoid cysts are operated not only for the removal of bad cosmetic appearance, but also for the prevention of possible leakage and infection, getting precise pathologic diagnosis and prevention of secondary bone changes.

Keywords: Dermoid cyst, head and neck, intracranial extension


Kraniyofasiyal Dermoid Kistlerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız: 29 Olgunun Retrospektif Analizi

Özlem Çolak, Ayberk Akçay, Ayça Ergan Şahin, İlker Üsçetin, Özay Özkaya Mutlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dermoid kistler, konjenital, genellikle baş boyun, gövdede lokalize duvarı skuamöz epitelle döşeli içlerinde farklı deri ekleri yada dokular (multiple sebase gland, kıl folikülleri, ter bezleri,yağ, tırnak,göz, dental, kartilaj yada kemik yapı) içerebilen ektodermal ve mesodermal orjinli gelişimsel malformasyonlardır. Çalışmada baş boyun bölgesindeki dermoid kist ön tanılı kitlelere yaklaşım, ayırıcı tanı, preop görüntüleme yöntemleri ile nihai patoloji arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve tedavi planlamasının nasıl olması gerektiğini tartışmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya ocak 2010 ile temmuz 2017 arasında kliniğimize baş boyun bölgesinde kitle nedeniyle başvuran gerekli konsültasyonlar ve ameliyat öncesi değerlendirme sonrası cerrahi uygulanan 37 hasta retrospektif olarak tarandı. Hastalar yaş, cinsiyet, lezyon boyutu, lezyon yerleşimi, preoperatif görüntüleme, intrakranyal tutulum, uygulanan tedavi ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya dahil edilen 29 hastanın 15’i erkek (%51.7), 14 ü kadın (%48.2) idi. Hastaların yaşı 1 ile 28 arasında değişmekte ve ortalama yaş 10 idi. Lezyonların 22 tanesi kaş lateralinde (%75.8), 2 tanesi glabellada (%6.8), 2 tanesi temporal bölgede (%6.8), 1 tanesi oksipital bölgede (%3.4), 1 tanesi alında (%3.4), 1 tanesi medial kantal bölgede (%3.4) lokalize idi. Başvuru anında tüm hastalarda lezyonun bulunduğu lokalizasyonda deri altında şişlik şikayeti mevcut idi. Ağrı ya da lezyonda akıntı tariflenmedi. Tüm hastaların ameliyat öncesi incelemelerinde intrakranyal tutulumu değerlendirmek için öncelikli olarak BT olmak üzere en az bir görüntü istendi. Lezyonların çıkarılmasında ana neden kozmetik sorunlar olarak görüldü
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dermoid kistler sadece kötü kozmetik görüntünün ortadan kaldırılması için değil aynı zamanda olası akıntı ve enfeksiyonun önlenmesi, kesin patolojik tanının konulması ve sekonder kemik değişikliklerinin önlenmesi için eksize edilirler.

Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, baş boyun, intrakranyal tutulum
Corresponding Author: Ayberk Akçay, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır