EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationEvaluation of Erectile Function in Men With Lower Urinary System Symptoms [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-62681 | DOI: 10.5152/eamr.2018.62681  

Evaluation of Erectile Function in Men With Lower Urinary System Symptoms

Murat Dursun1, Hüseyin Beşiroğlu2
1Malatya Training and Research Hospitali Department of Urology, Malatya
2Catalca İlyas Cokay State Hospital, Department of Urology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the possible correlation between LUTS/BPH and ED among patients who presented for evaluation for LUTS/ BPH in our urology clinic.
METHODS: We studied 62 patients who presented to the weekly urology clinic of our institution for evaluation of LUTS due to BPH. 58 sağlıklı erkek kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. The men’s ages, comorbidities, body mass indexes (BMI) and previous surgeries were determined. The patients were requested to complete the International Prostate Symptoms Score (IPSS) and International Index for Erectile Function-5 (IIEF-5) questionnaires.
RESULTS: The mean age of the patients with LUTS was 61.41 (41-78) and 62.34 (40-81) in the control group. There was no statistically significant difference in age between two groups. It was observed that LUTS severity increased significantly with age (p <0.05). A statistically significant relationship was found between LUTS and ED when all the subjects were evaluated. If the IIEF score below 22 is considered to be ED, ED was present in 58.4% of patients with LUTS and 29.1% in asymptomatic patients. In addition, as expected, the ED rate increased significantly with age (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The principal finding of our study was that LUTS is independently associated with ED. Owing to the link between LUTS/BPH and male sexual dysfunction, patients presenting with one of these condi- tions should be routinely screened for the other condition. In clinical research, a better understanding of the molecular pathways behind this association may also help identify the associations.

Keywords: LUTS, erectile dysfunction, IPSS, IIEF, BPH


Alt Üriner Sistem Semptomları ile Başvuran Erkeklerde Erektil Fonksiyonun Değerlendirilmesi

Murat Dursun1, Hüseyin Beşiroğlu2
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Malatya, Türkiye
2Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amaç, üroloji kliniğine alt üriner sistem semptomları (AÜSS) nedeniyle başvuran hastalar arasında, bu durumun erektil disfonksiyon ile arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: BPH nedeniyle AÜSS mevcut olan 62 hasta çalışmaya dahi edildi. 58 sağlıklı erkek kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Erkeklerin yaşları, komorbiditeleri, vücut kütle indeksleri (VKİ) ve önceki ameliyatları belirlendi. Hastalardan, Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) ve Uluslararası Erektil Fonksiyon Değerlendirme-5 (IIEF-5) anketlerini doldurmaları istenmiştir.
BULGULAR: AÜSS olanlarda yaş ortalaması 61,41 (41-78), kontrol grubunda ise 62,34 (40-81) olarak belirlendi. İki grup arasında yaş açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. AÜSS şiddetinin yaş ile birlikte anlamlı olarak arttığı izlendi (p<0.05). Tüm bireyler değerlendirildiğinde AÜSS ile ED arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. IIEF skoru 22’nin altında olanlarda ED olduğu kabul edildiğinde; AÜSS mevcut olan hastaların %58,4’ünde ED mevcut iken, asemptomatik olanlarda % 29,1 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, beklendiği üzere ED oranı yaşla birlikte anlamlı olarak artmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki başlıca bulgu AÜSS bağımsız olarak ED ile ilişkili bulunmuştur. AÜSS/BPH ile erkek cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişki nedeniyle, bu koşullardan biriyle başvuran hastalar diğer koşullar için rutin olarak taranmalıdır. Bu ilişkinin altındaki moleküler yolların daha iyi anlaşılması, klinik çalışmaların daha iyi tanımlanmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: AÜSS, erektil disfonksiyon, IPSS, IIEF, BPH
Corresponding Author: Murat Dursun, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır