EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationFrequency of Pulmonary Thromboembolism Cases in the Patients Which Apply Emergency Service [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-60973

Frequency of Pulmonary Thromboembolism Cases in the Patients Which Apply Emergency Service

Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu1, Emi&775;ne Aksoy1, Yasemin Bodur2, Fatma Tokgöz Akyıl1, Tülin Sevim1
1Clinic of Chest Diseases,Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Clinic Of Chest Diseases,diyarbakir Gazi Yasargil Education And Research Hospital, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: Pulmonary thromboembolism (PTE), bases on thrombuses that derive from deep leg veins obstruct the pulmonary arteries and their divisions. PTE is a preventable disease which has a high mortality and morbidity, may relapse, sometimes may be severe during diagnosis. Unnecessary diagnostic tests are applied to patients because of the suspect of PTE. The purpose of this study is to investigate the frequency of PTE between the patients that consult a Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital Emergency Service with PTE pre-diagnosis
METHODS: : Triage forms of the all patients consult the third step Chest Disease Branch Hospital Emergency Service in one year are analysed. The patients' demographical properties which the patients presented with PTE suspect,risk factors for PTE,examinations applied and datas concerning diagnosis became definite are procured from hospital automatisation system and evaluated retrospective
RESULTS: In 2012 the number of patients consult emergency service is 33.413. In this period, patient files opened with PTE suspect for 411 patients. (0.12%). After preliminary consideration in emergency service, 292 patients (71%) hospitilized, 117 patients (28.5%) are called for policlinic following, 2 patients (0.5%) were referred to other hospitals with diagnosis out of PTE.
After examinations in policlinic or during hospitilization PTE in 111 patients (27%), deep vein thrombosis (DVT) in 19 patients (4.6%) detected. 236 patients (57,4%) diagnosed with out of PTE, 6 patient (1.5%) died before the diagnosis became definite and 39 patients (9.5%) did not come policlinic followings. PTE was detected in the patients called for policlinic following (16,2%) (n=19), and the 31.5% (n=92) of the patients hospitilized

DISCUSSION AND CONCLUSION: Consequently, the frequency of patients presented with suspect of PTE is 0.12% of patients consult our hospital emergency service and PTE diagnosis became definite for the 27% of these patients.

Keywords: Pulmonary thromboembolism, emergency service, diagnosis


Acile Başvuran Hastalarda Pulmoner Tromboemboli Sıklığı

Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu1, Emi&775;ne Aksoy1, Yasemin Bodur2, Fatma Tokgöz Akyıl1, Tülin Sevim1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner tromboemboli (PTE), derin bacak venlerinden kaynaklanan trombüslerin pulmoner arter ve/veya dallarını tıkaması ile oluşur. PTE; mortalite ve morbiditesi yüksek, tekrarlayabilen, bazen tanısı güç olan önlenebilir bir hastalıktır. Pulmoner tromboemboli şüphesiyle birçok hastaya gereksiz tanısal testler uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; bir göğüs hastalıkları eğitim hastanesi acil servisine PTE ön tanısı ile başvuran hastalarda, pulmoner tromboemboli (PTE) sıklığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak göğüs hastalıkları branş hastanesi acil servisine bir yıl içinde başvuran bütün hastaların triaj formları incelendi. PTE şüphesi ile başvuran hastaların demografik özellikleri, PTE için risk faktörleri, yapılan tetkikleri ve kesinleşen tanılarına ait verileri hastanemiz otomasyon sisteminden elde edilerek retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 2012 yılı içerisinde acil servise başvuran hasta sayısı 33.413 dür. Bu dönemde 411 (% 0.12) hastaya PTE şüphesi ile dosya açılmıştır. Acil servisteki ön değerlendirmeden sonra 292 hasta (%71) hastaneye yatırılmış, 117 hasta (%28.5) poliklinik takibine çağrılmış, 2 hasta da PTE dışı hastalık tanısı ile (%0.5) başka bir hastaneye sevk edilmiştir.
Poliklinik veya hastane yatışında yapılan tetkikler sonrasında 111 hastada (%27) PTE, 19 hastada (%4.6) derin ven trombozu (DVT) tespit edilmiştir. 236 hastaya (%57.4) PTE dışı hastalık tanısı konulurken, 6 hasta (%1.5) tanısı kesinleşmemişken ex olmuş ve 39 hasta (%9.5) poliklinik kontrollerine gelmemiştir. Poliklinik takibine alınan hastaların %16.2’sinde (n=19), yatırılan hastaların ise %31.5’inde (n=92) PTE tespit edilmiştir

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak hastanemiz acil servisine başvuran hastalarda PTE şüphesi ile başvuru sıklığı %0.12’dir ve bu hastaların %27’sinde PTE tanısı kesinleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboemboli, acil servis, tanı
Corresponding Author: Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır