EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationDynamic Pupillometry in Myopia and Myopic Astigmatism Refractive Surgery Candidates [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 255-257 | DOI: 10.5152/eamr.2018.59862  

Dynamic Pupillometry in Myopia and Myopic Astigmatism Refractive Surgery Candidates

Ali Demircan, Ahmet Demirok
Department of Ophtalmology, Health Sciences University, Beyoğlu Eye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to measure and report the pupillary diameter of myopic refractive surgery candidates and to identify the associated factors.
METHODS: This was a retrospective, descriptive, cross-sectional study. Consecutive patients with myopia or myopic astigmatism were included in the study. Patients with accompanying ocular pathologies were excluded. Only one eye of the remaining patients was selected using a random number table. Age, sex, spherical equivalent of manifest refraction (SE), and axial length (AL) were recorded. Scotopic, mesopic, and photopic pupillary diameters were measured with dynamic pupillometery (Sirius, Schwind Eye Tech Solutions AG, Germany).
RESULTS: Eighty eyes of 80 patients were included in the study. The mean age of the patients was 28±6 years, and mean SE was -5.25±2.26 D. The mean AL was 25.41±1.41 mm. The mean scotopic, mesopic, and photopic pupillary diameters were 6.26±0.60, 5.81±0.61, and 4.43±0.68 mm, respectively. SE and AL were not found to be correlated with pupillary size. The mesopic pupillary diameter was slightly higher in females than in males (5.98±0.50 vs. 5.62±0.68; Student t test; p=0.037). There was a statistically significant negative correlation between mesopic and scotopic pupillary diameters and age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study investigated the pupillary diameters of myopic refractive surgery candidates and showed that age and sex are the most important determinants of pupillary diameter.

Keywords: Mesopic pupillary diameter, myopia, photopic pupillary diameter, scotopic pupillary diameter


Refraktif Cerrahi Adayı Miyop ve Miyop Astigmat Hastalarında Dinamik Pupillometri

Ali Demircan, Ahmet Demirok
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Refraktif cerrahi adayı miyop ve miyop astigmat hastalarda pupilla çaplarını ve pupilla çapı ile ilişkili faktörleri incelemek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif ve kesitsel olarak dizayn edildi. Kliniğimize refraktif cerrahi için başvuran miyop ve miyop astigmat hastalar çalışma kapsamına alındı.. Eşlik eden oküler patolojisi olan hastalar değerlendirmeye alınmadı ve her hastanın bir gözü rastgele sayı tablosu kullanılarak seçildi. Yaş, cinsiyet, manifest refraksiyonun sferik eşdeğeri (SE) ve aksiyel uzunluk (AL) değerlendirildi. Skotopik, mezopik ve fotopik pupilla çapları dinamik pupillometri cihazı (Sirius, Schwind Eye Tech Solutions AG, Almanya) kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: 80 hastanın 80 gözü çalışmaya alındı. Ortalama hasta yaşı 28±6 yıl ve ortalama SE -5.25±2.26 D idi. Ortalama AL 25.41±1.41mm idi. Ortalalma skotopik, mezopik ve fotopik pupilla çapları sırası ile 6.26±0.60, 5.81±0.61 ve 4.43±0.68 mm olarak bulundu. SE ( skotopik, mezopik ve fotopik koşullar için sırasıyla; p= 0,07, r= -0,24; p=0,27, r= -0,15; p=0,6, r= -0,26) ve AL (skotopik, mezopik ve fotopik koşullar için sırasıyla; p= 0,4, r= 0,11; p=0,64, r= 0,06; p=0,2, r= -0,18) ile pupilla çapları arasında ilişki tespit edilmedi. Mezopik pupilla çapı kadınlarda erkeklerden daha geniş olarak tespit edildi (5.98±0.50 ve 5.62±0.68, p=0.037). Mezopik ve skotopik pupilla çapı ile yaş arasında negatif bir ilişki tespit edildi (mezopik ve skotopik koşul için sırasıyla; p= 0.005, r= - 0,37; p= 0,001, r= -0,45)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada miyopik refraktif cerrahi adaylarının farklı aydınlatma koşullarındaki pupilla çapları rapor edilmiş ve yaş ve cinsiyetin pupilla çapını etkileyen değişkenler olduğu gösterilmiştir

Anahtar Kelimeler: Mezopik pupilla çapı, miyopi, fotopik pupilla çapı, skotopik pupilla çapı


Ali Demircan, Ahmet Demirok. Dynamic Pupillometry in Myopia and Myopic Astigmatism Refractive Surgery Candidates. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 255-257

Corresponding Author: Ali Demircan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır