EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationSerum Neuron Specific Enolase and S-100B concentratios in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-46338 | DOI: 10.5152/eamr.2018.46338  

Serum Neuron Specific Enolase and S-100B concentratios in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients

Medine Alpdemir1, Oğuzhan Özcan2, Mehmet Fatih Alpdemir1, Mehmet Şeneş3, Alper Azak4, Murat Duranay5, Doğan Yücel3
1Department of Clinical Biochemistry, Balikesir State Hospital, Ministry of Health, Balikesir, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Mustafa Kemal University School of Medicine, Hatay, Turkey
3Department of Clinical Biochemistry, Ankara Training and Research Hospital, Ministry of Health, Ankara, Turkey
4Department of Nephrology, Balikesir State Hospital, Ministry of Health, Balikesir, Turkey
5Department of Nephrology, Ankara Training and Research Hospital, Ministry of Health, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Neuron specific enolase (NSE) and S-100B are brain derived proteins and increase in neurological tissue injuries. In this study, we aimed to investigate the serum values of NSE and S-100B in hemodialysis (HD) and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients with end stage renal disease (ESRD) and the effect of different dialysis procedures on these parameters.
METHODS: 20 HD patients, 26 CAPD patients and 21 healthy controls matched by age and gender were included in the study. Venous blood samples from pre- and post-hemodialysis session and only fasting blood samples from CAPD and control subjects were obtained. The routine biochemical parameters were measured within two hours for all serum samples. The remaining serum samples were stored at -80oC until the day of analysis of the S-100B and NSE assays. Serum S-100B and NSE values were performed by analyzer using chemiluminescence immunoassay method. Other routine biochemical tests were measured in a chemistry analyzer by colorimetric methods.
RESULTS: Serum S-100B (HD: 0.11±0.06 ng/mL, CAPD: 0.13±0.09 ng/mL and control: 0.05±0.03 ng/mL) and NSE (HD: 12.7±5.99 ng/mL, CAPD: 9.26±5.52 ng/mL and control: 6.82±2.36 ng/mL) concentrations were higher in HD and CAPD patients compared to control subjects. S-100B and NSE concentrations were also higher in post-HD group than pre-HD (p< 0.001). There was a weak but significant correlation between S-100B and NSE concentrations (r=0.290; p=0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum S-100B and NSE concentrations were higher in HD and CAPD patients. Increased concentrations of serum S-100B and NSE can be associated with neurological tissue injury in these patients. Therefore, these markers can be valuable for determining the possible risk of cerebrovascular event in patients with chronic renal disease.

Keywords: S-100B, neuron specific enolase, end stage renal failure, hemodialysis, continuous ambulatory peritoneal dialysis, brain damage


Hemodiyaliz and Peritondiyalizi Hastalarında Serum Neuron Specific Enolase and S-100B düzeyleri

Medine Alpdemir1, Oğuzhan Özcan2, Mehmet Fatih Alpdemir1, Mehmet Şeneş3, Alper Azak4, Murat Duranay5, Doğan Yücel3
1T. C. Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Balıkesir, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
3T. C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye
4T. C. Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye
5T. C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve S-100B beyinden kaynaklanan proteinlerdir. Nörolojik beyin hasarında düzeyleri artar. Çalışmanın amacı son dönem böbrek yetmezliği bulunan, hemodializ (HD) ve periton diyalizi (PD) uygulanan hastalarda serum S-100B ve NSE düzeylerini belirlemek ve bunların uygulanan diyaliz tipinden nasıl etkilendiğini göstermektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubu, yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş HD tedavisi uygulanan 20, PD uygulanan 26 hasta ve 21 sağlıklı kontrolden oluştu. Kan örnekleri HD hasta grubunda diyaliz öncesi ve sonrasında, PD ve kontrol grubunda sabah açlık kanı olarak alındı. Elde edilen serum örneklerinde rutin biyokimya parametreleri aynı gün 2 saat içinde ölçüldü. Serum S-100B and NSE düzeyleri çalışılacakları güne kadar -80°C’de saklandı. Serum S-100B ve NSE düzeyleri kemilüminesans immunuassay yöntemiyle ölçüldü. Rutin biyokimya testleri kolorimetrik yöntem ile biyokimya analizöründe ölçüldü.
BULGULAR: HD ve PD grupları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında S-100B (sırasıyla; 0.11±0.06 ng/mL, 0.13±0.09 ng/mL ve 0.05±0.03 ng/mL) ve NSE (sırasıyla; 12.7±5.99 ng/mL, 9.26±5.52 ng/mL ve 6.82±2.36ng/mL) düzeyleri, hasta gruplarında anlamlı yüksekti. S-100B ve NSE düzeyleri HD sonrası, HD öncesi düzeylerinden yüksekti (P< 0.001). S-100B and NSE düzeyleri arasında zayıf ama anlamlı korelasyon vardı (r=0.290; p=0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada serum S-100B ve NSE düzeyleri HD ve PD hastalarında yüksek bulundu. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda artmış S-100B ve NSE düzeyleri serebrovasküler olaylar ile ilişkili olabilir. Ayrıca serebrovasküler olayların belirlenmesine önemli belirteçler olabilir.

Anahtar Kelimeler: S-100B, nöron spesifik enolaz, son dönem böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, periton diyalizi, beyin hasarı
Corresponding Author: Medine Alpdemir, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır