EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationCareer Planing of Nurses: An Example of Training and Research Hospital [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 7-13 | DOI: 10.5222/otd.2016.1026  

Career Planing of Nurses: An Example of Training and Research Hospital

Güven Bektemür1, Sevgi Demiray2, Dilek Özdemir Ürkmez2
1Istanbul Beyoglu Region Association Of Public Hospitals
2Okmeydani Training And Resarch Hospital

INTRODUCTION: Career planning has a significant role for modern organisations in order to increase the efficiency and performance. Placement of nurses to the positions that they can carry, will motivate them to work happily with higher performance and also increase the service quality of nursing care services and hospitals. This study was prepared to examine the assesment of career planning works of nurses operating in the training and research hospital and their differentations according to the descriptive properties of this assesment.
METHODS: Design of the study is descriptive. Universal set of the study constitutes entire population of nurses working on the training and research hospital which is belong to Ministry of Health, sample cluster contitutes 100 volunteer nurses who are chosen by simple random sampling methodology.
RESULTS: Nurses examined according to the study indicated that, 87 % ( n= 87 ) is female, 47% ( n=47) is between the age of 30 – 39, 65% (n=65 ) is married, 37% ( n=37) is graduated from medical vocational high school, 43 % ( n=43) have been working in the same hospital between 2-5 years and 82% (n=82) is working as a nurse. Samples also indicate that 56 % (n=56) knows the new Nursing Law and 52 % ( n= 52) believes that new Nursing Law will effect their career planning. Addition to this 53% (n=53) is discontent with their current position and 43% ( n=43) is considering to have additional certificates for special branches priorly for their careers.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The effectiveness of career management application is over the average, their opinions about the effectiveness of the career planning effectiveness don’t differentiate according to gender, marital status, working period as a nurse, working period in the current hospital, have knowledge about the nursing law and possible effects of the new nursing law over their career plan.

Keywords: Career Planning, Career Management, Nurse


Hemşirelerin Kariyer Planlaması: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Güven Bektemür1, Sevgi Demiray2, Dilek Özdemir Ürkmez2
1İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kariyer planlama, modern örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşmada, bireyin amaçlarıyla kurumun amaçlarını buluşturmada, verim ve performans artışını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Hemşirelerin üstlenebilecekleri pozisyonlara yerleşmeleri mutlu ve yüksek performansta çalışmalarını sağlayacak, hemşirelik bakımını ve hastanelerin kalitesini yükseltecektir. Bu nedenle çalışma, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin hastanelerindeki kariyer planlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumunu incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın tasarımı, tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan tüm hemşireler, örneklemini ise basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen araştırmaya katılmaya gönüllü 100 hemşire oluşturdu. Araştırma verileri SPSS 15.0 programıyla analiz edildi.
BULGULAR: Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %87‘si (n=87) kadın, %47’si (n=47) 30-39 yaş aralığında, %65’i (n=65) evli, %37’si (n=37) Sağlık Meslek Lisesi mezunu, %43’ü (n=43) 2-5 yıl aynı hastanede görev yaptığını ve %82’si (n=82) aktif hemşire olarak çalıştığını belirtti. Araştırmaya katılan hemşirelerin % 56’sı (n=56) yeni Hemşirelik Yasası’nı bildiklerini ve %52’si (n=52) de yasanın kariyer planlarını etkileyeceğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca araştırmaya katılanların %53’ü (n=53) mevcut pozisyonundan memnun olmadığını ve %43’ü (n=43) öncellikle kariyerleri için özel dallarda sertifika almayı düşündüklerini belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin hastanelerindeki kariyer planlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumunu incelendiğinde; kariyer yönetimi uygulamalarının etkinliğinin ortalamanın üstünde bir değerde olduğu, kariyer yönetiminin etkinliğine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleri, medeni durumları, hemşire olarak çalışma süreleri, mevcut hastanede çalışma süreleri, hemşirelik yasası hakkında bilgi sahibi olma, yeni hemşirelik yasasının kariyer planına olan muhtemel etkilerine bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Planlaması, Kariyer Yönetimi, Hemşire


Güven Bektemür, Sevgi Demiray, Dilek Özdemir Ürkmez. Career Planing of Nurses: An Example of Training and Research Hospital. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 7-13

Corresponding Author: Güven Bektemür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır