EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationA retrospective comparison of preoperative MR staging and post-surgical pathology findings in patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy. [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(3): 146-153 | DOI: 10.5222/otd.2016.1039  

A retrospective comparison of preoperative MR staging and post-surgical pathology findings in patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.

Gülen Safiye Temel1, Mehmet Öncü2, Deniz Özel1, Ramazan Albayrak2, Bülent Aşkaroğlu4, Yüksel Ulu5, Betül Duran Özel3, Fuat Özkan1
1Okmeydani Research And Education Hospital Radiology Clinic Istanbul, Turkey
2Bağcılar Research And Education Hospital Radiology Clinic Istanbul, Turkey
3Sisli Hamidiye Etfal Research And Education Hospital Radiology Clinic İstanbul, Turkey
4Bağcılar Research And Education Hospital Radiation Oncology Clinic Istanbul, Turkey
5Bağcılar Research And Education Hospital Pathology Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The goal of this retrospective study was to evaluate the correlation between pathologically verified tumor stages and clinical stages predicted by Magnetic Resonance Imaging before and after combined chemoradiotherapy retrospectively, whose biopsy confirmed as rectal cancer and preoperative MR staging of locally advanced rectal cancer was detected.
METHODS: 14 patients with histologically proven primary rectal cancer were before and after chemoradiotherapy evaluated by 1.5 T MRI. Patients were staged preoperatively by using Magnetic Resonance Imaging and a specialist radiologist and a radiology resident. Two observers independently scored the tumor stage, lymph node stage and measured the distance to the mesorectal facia named as environmental resection border (ERB). This findings were compared with postoperative histopathologic results using Friedman, Wilcoxon, Cochran tests.
RESULTS: In T staging the acuracy rate of magnetic resonance imaging was 57.1 %, overstaging was 42.8 %for both observer. Both observers did not downstage. In N staging the acuracy rate of MRI was 64.2 %, overstaging was 21.4 %, downstaging was 14.2 % for both observer. In ERB evaluation the acuracy of MRI was 85.7 % for the first observer, 92.8 % for the second observer. Statistically, both observers with each other and compared with histopathologic results did not differ significantly at T, N staging and ERB evaluation. MR imaging of patients who had MRI pre-CRT compared with histopathological findings was detected stage regression at T staging 58.3 % for both observer, N staging 75 % for the first, 66.6 % for the second observer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients who received preoperative CRT due to desmoplastic rection in T-staging, reactive lymph nodes in N-staging leads to false positive results and thus the accuracy rate is reduced. Better results were obtained in ERB evaluation.

Keywords: Chemoradiotheraphy, Local staging, Magnetic resonance imaging, Rectal cancer


Neoadjuvan kemoterapi alan lokal ileri rektum kanseri olgularının retrospektif olarak preoperatif MR evrelemesi ve cerrahi sonrası patoloji bulgularının karşılaştırılması

Gülen Safiye Temel1, Mehmet Öncü2, Deniz Özel1, Ramazan Albayrak2, Bülent Aşkaroğlu4, Yüksel Ulu5, Betül Duran Özel3, Fuat Özkan1
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Istanbul, Türkiye
4Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İstanbul, Türkiye
5Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız biyopsi sonucu rektum kanseri tanısı alan preoperatif Magnetik rezonans (MR) ile evrelemesinde lokal ileri evre rektum tümörü olduğu saptanan ve preoperatif kemo-radyoterapi (KRT) almış olan hastalarda KRT öncesi ve sonrası yapılan MR incelemesi ile patoloji bulgularını retrospektif olarak karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Endoskopik biyopsi sonucu rektum kanseri olan 14 hastaya KRT öncesi ve sonrası 1.5 T MR ile inceleme yapıldı. Bu hastaların rektum MR incelemesi bir uzman ve bir asistan radyolog tarafından değerlendirildi. İki ayrı gözlemcinin yaptığı MR evrelemesi ve çevresel rezeksiyon sınırı (ÇRS) değerleri ile histopatolojik evre karşılaştırıldı. İstatistik değerlendirme Friedman, Wilcoxon, Cochran testleri ile yapıldı.
BULGULAR: MR ın tümör (T) evrelemesinde doğruluk oranı her iki gözlemci için % 57.1, yüksek evreleme oranı % 42.8 idi. İki gözlemci de düşük evreleme yapmamıştı. Lenf nodu (N) evrelemede her iki gözlemci için de doğruluk oranı % 64.2, yüksek evreleme oranı % 21.4, düşük evreleme oranı %14.2 idi. ÇRS değerlendirmede doğruluk oranı birinci gözlemci için % 85.7, ikinci gözlemci için % 92.8 olarak bulundu. T, N evresi ve ÇRS değerlendirme sonuçları her iki gözlemcinin birbirleriyle ve histopatolojik sonuçlarla kıyaslandığında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı. KRT öncesi MR’ı olan hastaların MR incelemeleri histopatolojik bulgularla kıyaslandığında T evresi için her iki gözlemciye göre % 58.3’ünde, N evresi için birinci gözlemciye göre % 75’inde, ikinci gözlemciye göre % 66.6’sında gerileme saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif KRT almış olan hastalarda T evrelemede peritümöral desmoplastik reaksiyon nedeniyle, N evrelemede ise reaktif lenf nodlarının yanlış pozitifliğe yol açması nedeniyle doğruluk oranları düşmektedir. ÇRS değerlendirmede ise daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kemoradyoterapi, Lokal evreleme, Manyetik rezonans görüntüleme, Rektum kanseri


Gülen Safiye Temel, Mehmet Öncü, Deniz Özel, Ramazan Albayrak, Bülent Aşkaroğlu, Yüksel Ulu, Betül Duran Özel, Fuat Özkan. A retrospective comparison of preoperative MR staging and post-surgical pathology findings in patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.. Eur Arch Med Res. 2016; 32(3): 146-153

Corresponding Author: Deniz Özel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır