EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationDetermination of increased suspectibility to malignancy in thyroid nodules bu ultrasonograpic findings, with the written reports and pathology results [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(3): 154-160 | DOI: 10.5222/otd.2016.1038  

Determination of increased suspectibility to malignancy in thyroid nodules bu ultrasonograpic findings, with the written reports and pathology results

Özgür Özer1, Deniz Özel1, Betül Duran Özel2, Fuat Özkan1, Gülşen Demircan3, Şaban Odabaşı1, Aslı Ertürk1, Çağlar Çakır4
1Okmeydani Research And Education Hospital Radiology Clinic İstanbul, Turkey
2Sisli Hamidiye Etfal Research And Education Hospital Radiology Clinic İstanbul, Turkey
3Bayrampasa State Hospital Istanbul, Turkey
4Okmeydani Research And Education Hospital Pathology Clinic İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In our study, thyroid nodules dimension, internal structure and contour properties, vascularization, whether the nodules contain calcification or not, and if nodules contain calcification their types are evaluated through the combination of ultrasonography and fine-needle aspiration biopsy results to gather data in order to assist in the differentiation of benign and malign nodules, and to determine the optimum nodule to conduct fine-needle aspiration biopsy.
METHODS: In our study, we have evaluated the fine-needle aspiration biopsy results of 91 nodules that belong to the total of 91 patients (82 female (% 90,1) and 9 male (%9,9)). The biopsies, sent to our clinic from variety of clinics between September 30, 2013 and September 09, 2014, have been collected by fine-needle aspiration technique accompanied with ultrasonography. Our evaluation carried retrospectively was based on patients age, gender, together with patients’ individual biopsy reports and ultrasonography images.
RESULTS: We have found that the age and gender are not enough to determine whether the result is malignant. In overall study (men and women together), the sonographic parameters dimension, contour, internal structure, echogenicity and calcification are included in multiple variable analyses. The result of the analysis has indicated that the contour of a nodule itself is the most important parameter to determine the malignancy-suspicious for malignancy. this feature has high percentage (% 98.7) of diagnostic property; they can not be used as only criteria due to the low sensitivity (% 53).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have found that none of the sonographic parameters can be alone used to determine cancer, in order to determine the cancer risks of nodules there is a need for classification systems (e.g. TI-RADS) based on well established detailed work considering several sonographic parameters.

Keywords: Nodule, TI-RADS, Thyroid, Ultrasonography


Tiroid nodüllerinde malignite şüphesini artıran ultrasonografi bulgularının yazılmış rapor ve patoloji sonuçları ile belirlenmesi

Özgür Özer1, Deniz Özel1, Betül Duran Özel2, Fuat Özkan1, Gülşen Demircan3, Şaban Odabaşı1, Aslı Ertürk1, Çağlar Çakır4
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Istanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Istanbul, Türkiye
3Bayrampaşa Devlet Hastanesi İstanbul, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, tiroid nodüllerinin boyut, iç yapı ve kontur özellikleri, vaskülarizasyonları, kalsifikasyon içerip içermemeleri ve kalsifikasyon içeriyorlarsa tipleri, ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları ile birlikte değerlendirilerek benign ve malign nodüllerin ayırt edilmesine katkı sağlayacak veriler elde etmek ve bu verilerle ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılacak en uygun nodülü saptamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, hastanemizdeki çeşitli kliniklerden 30.09.2013-15.09.2014 tarihleri arasında radyoloji kliniğimize ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılması için gönderilmiş 82'si (% 90,1) kadın ve 9'u (% 9,9) erkek, toplam 91 hastadaki 91 nodül değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, tiroid nodüllerine yönelik yapılmış ultrasonografi görüntüleri ve raporları ile ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ve cinsiyetin tek başına maligniteyi belirlemede yetersiz kaldıkları görülmüştür. Genele (kadın ve erkek birlikte) yönelik yapılan incelemede; boyut, kontur, iç yapı, ekojenite ve kalsifikasyon çok değişkenli analize alınmıştır. Analiz sonucunda "kontur" özelliğinin tek başına malignite ile ilişkili en önemli parametre olduğu saptanmıştır. Ancak her ne kadar bu parametrenin malign nodüllerin saptanması üzerindeki spesifitesi yüksek (% 98,7) olsa da sensitivitesinin düşük (% 53) olmasından dolayı tek başına bir kriter olarak kullanılmasının yeterli olamayacağı düşünülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek başına hiçbir sonografik parametrenin kanser belirteci olarak kullanılmasının uygun olmayacağı, nodüllerdeki kanser risk derecesini belirlemek amacıyla birden çok sonografik parametrenin birlikte değerlendirildiği sınıflandırma sistemleri (ör. TI-RADS)'nin geliştirilmesi gerektiği ve bunun için de çok merkezli ve iyi bir şekilde kurgulanmış daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmakta olduğu görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nodül, TI-RADS, Tiroid, Ultrasonografi


Özgür Özer, Deniz Özel, Betül Duran Özel, Fuat Özkan, Gülşen Demircan, Şaban Odabaşı, Aslı Ertürk, Çağlar Çakır. Determination of increased suspectibility to malignancy in thyroid nodules bu ultrasonograpic findings, with the written reports and pathology results. Eur Arch Med Res. 2016; 32(3): 154-160

Corresponding Author: Deniz Özel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır