EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationThe Relationship Between Microorganisms and Airway Obstruction in Patients Our Chest Disease Ward with the Diagnosis of COPD Exacerbation [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-34467 | DOI: 10.5152/eamr.2018.34467  

The Relationship Between Microorganisms and Airway Obstruction in Patients Our Chest Disease Ward with the Diagnosis of COPD Exacerbation

Mehmet Erdem Çakmak
Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Department Of Critical Care, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD); is a common, preventable and treatable disease. Exacerbations and comorbidities contribute to the severity of the disease. In our study; We aimed to evaluate the relationship between causative microorganisms and airway obstruction in hospitalized patients with COPD exacerbation.
METHODS: Sputum and blood cultures of 75 patients who were diagnosed as COPD exacerbation at Nevsehir State Hospital Chest Diseases Service between January 2015 and January 2016 were retrospectively analyzed. The relationship between microorganisms in sputum culture and airway obstruction was evaluated. The FEV1 value was used in assessing the airway obstruction.
RESULTS: 75 patients evaluated in our study, 45 (60%) were male and 30 (40%) were female. The mean age of the patients was 61.2. H. influenzae in 12 (16%) patients sputum, S. pneumoniae in 9 (%12) patients sputum, M. catarrhalis in 6 (8%) patients sputum, P. Aeruginosae in 4 (5.3%) patients sputum, E. coli in 3 (4%) patients sputum, K. pneumoniae in 3 (4%) patients sputum, metsilin sensitive S. aureus in 1 (1.3%) patients sputum were isolated. There was no statistically significant difference between microorganisms and airway obstruction in sputum culture (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients admitted to the hospital with the diagnosis of COPD exacerbation, we could not find any relationship between effective microorganism distribution and airway obstruction.

Keywords: COPD, exacerbation, sputum culture, airway obstruction, FEV1


KOAH Alevlenme Tanısıyla Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde İzlenen Hastalarda Etken Mikroorganizmalarla Hava Yolu Darlığı Arasındaki İlişki

Mehmet Erdem Çakmak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Alevlenmeler ve komorbiditeler hastalığın şiddetine katkıda bulunur. Çalışmamızda; KOAH alevlenme tanısıyla hastaneye yatırılan olgularda etken mikroorganizmaları ve hava yolu darlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde KOAH alevlenme tanısıyla izlenen 75 hastanın balgam ve kan kültürleri retrospektif olarak incelendi. Balgam kültüründe üreyen mikroorganizmalar ve hava yolu darlığı arasındaki ilişki değerlendirildi. Hava yolu darlığının değerlendirilmesinde FEV1 değeri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda değerlendirilen 75 hastanın 45 (%60)’i erkek, 30 (%40)’u kadındı. Yaş ortalaması 61,2 saptandı. 12 (%16) hastanın balgamında H. influenzae, 9 (%12) hastanın balgamında S. pneumoniae, 6 (%8) hastanın balgamında M. catarrhalis, 4 (%5,3) hastanın balgamında P. aeruginosae, 3 (%4) hastanın balgamında E. coli, 3 (%4) hastanın balgamında K. pneumoniae, 1 (%1,3) hastanın balgamında metsilin duyarlı S. aureus üredi. Balgam kültüründe üreyen mikroorganizmalar ve hava yolu darlığı arasında anlamlı istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KOAH alevlenme tanısıyla hastaneye yatırılan olgularda, etken mikroorganizma dağılımı ve hava yolu darlığı arasında ilişki saptamadık.

Anahtar Kelimeler: KOAH alevlenme, balgam kültürü, hava yolu darlığı, FEV1
Corresponding Author: Mehmet Erdem Çakmak, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır