EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationToxoplasmosis [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 24-28 | DOI: 10.5222/otd.2016.024  

Toxoplasmosis

Ceyhun Varlı, İsmail Türköz, Serkan Aydemir, Salih Emre, Funda Şimşek, M. Taner Yıldırmak
S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Toxoplasmosis is the name of an infectious disease and the
causative agent is toxoplasma gondii parasite. This parasite
had been discovered in 1908. It’s seen worldwide and course
of disease in immunocompetent individuals is generally
asymptomatic. The seropositivity rates in Turkey are between
30 and 79 percent. Parasite completes its sexual life
cycle in the feline’s gastrointestinal system and can infect
many mammals including humans in its asexual life cycle.
Humans can acquire the disease via digestion of infected
meals. Other possible ways of transmission are transfusions
from infected blood products and transplacental way
from infected mother to fetus. When the disease becomes
symptomatic; lymphadenopathy, rashes, hepatosplenomegaly,
fever may be seen and especially the immunosupressive
individuals can experience the mortal complications
such as encephalopathy, pneumoniae, pericarditis. If the
mother has active disease during her pregnancy period, the
parasite can be transmitted to the fetus via plasental way
and stillbirth can be seen, or it can cause conditions like
chorioretinitis, hydrocephalus, mental retardation.
Testing for IgM and IgG via the ELISA is the most common
method for diagnosis. The Avidity test, Sabin-Feldman
dye test, PCR, latex aglutination and histopathology methods
may be useful for supporting the diagnosis or making
definitive diagnosis. The primer agents for treatment are
pyrimethamine and sulfadiazine. Clindamycin, TMP-SXT,
azithromycin and the atovaquone are the alternative agents
for the therapy. Spiramycin is used in pregnant women for
the protection of fetus from infection.

Keywords: parasyte, pregnancy, toxoplasmosis


Toksoplazmoz

Ceyhun Varlı, İsmail Türköz, Serkan Aydemir, Salih Emre, Funda Şimşek, M. Taner Yıldırmak
S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Toksoplazmoz, toksoplasma gondiinin etken olduğu infeksiyonun
adı olup, bu parazit 1908 yılında keşfedilmiştir. Tüm
dünyada yaygın olarak görülmekle birlikte, sağlıklı bireylerde
genellikle asemptomatik seyreder. Türkiye’ de seropozitiflik
oranları % 30-79 arasındadır. Parazit seksüel yaşam
döngüsünü kedilerde tamamlayıp, aseksüel evrede insanlar
dahil birçok memeliyi enfekte edebilir. İnsanlar enfekte yiyeceklerin
tüketimi dışında transfüzyon yolu ve anneden bebeğe
geçiş şeklinde de hastalığı edinebilir. Toksoplazmoz;
semptomatik olduğunda lenfadenopati, döküntü, hepatosplenomegali,
ateş ile prezente olup, özellikle immunsupresif
bireylerde yaşamı tehdit eden ensefalit, pnömoni, perikardit
gibi ağır formlarda da görülebilir. Annede aktif enfeksiyon
varlığında transplasental yolla bebeğe geçerek ölüdoğuma
veya doğum sonrası koryoretinit, hidrosefali, mental retardasyon
gibi tablolara yol açabilir.
Tanıda en sık kullanılan yöntem ELISA ile IgM – IgG bakılması
olup, tanının desteklenmesi veya kesinleştirilmesi için
avidite testi, Sabin-Feldman boya testi, PCR, lateks aglutinasyon,
histopatoloji yöntemleri de kullanılabilir. Tedavide
primer ajanlar primetamin ve sulfadiazindir. Alternatif olarak
klindamisin, TMP-SXT, azitromisin, atovaquon kullanılan
diğer ajanlardır. Gebelerde primer olarak bebeği maternal
enfeksiyondan korumak için spiramisin kullanılır

Anahtar Kelimeler: gebelik, parazit, toksoplazmoz


Ceyhun Varlı, İsmail Türköz, Serkan Aydemir, Salih Emre, Funda Şimşek, M. Taner Yıldırmak. Toxoplasmosis. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 24-28

Corresponding Author: Ceyhun Varlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır