EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationPrediction of Single Dose Methotrexate Success in Ectopic Pregnancy Treatment [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-28199 | DOI: 10.5152/eamr.2018.28199  

Prediction of Single Dose Methotrexate Success in Ectopic Pregnancy Treatment

Berna Aslan Çetin1, Begüm Aydoğan Mathyk2
1Department of Gynecology and Obstetrics, Kanuni Sultan Süleyman Training and Resarch Hospital, İstanbul, Turkey
2University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Reproductive Endocrinology and Infertility

INTRODUCTION: To investigate the efficacy of single dose methotrexate treatment and the factors affecting its success in the treatment of ectopic pregnancy.
METHODS: Ectopic pregnancy cases treated with single dose methotrexate therapy between January 2013 and December 2017 were compared as successful and unsuccessful. Demographic characteristics of patients, and ectopic mass size, β-HCG values at the beginning of treatment, 4th and 7th days were evaluated.
RESULTS: A total of 462 patients who underwent single dose methotrexate therapy as initial ectopic pregnancy treatment were included in the study. Single dose methotrexate therapy was successful in 350 patients (75.8%) and failed in 112 patients (24.2%). The serum ß-hCG value on the day of administration of methotrexate, ß-hCG values on day 4 and day 7, and the ectopic mass size were significantly higher in the failed group (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are a number of factors that affect the success of single dose methotrexate therapy in ectopic pregnancy in hemodynamically stable patients. The most important of these are the ectopic mass size and the initial ß-hCG value.

Keywords: Ectopic pregnancy, single dose, methotrexate


Ektopik Gebelik Tedavisinde Tek Doz Methotrexat Başarısının Öngörülmesi

Berna Aslan Çetin1, Begüm Aydoğan Mathyk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2North Carolina Üniversitesi Obstetri ve Jinekoloji Departmanı, Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bölümü, Chapel Hill, Kuzey Carolina, Birleşik Devletler

GİRİŞ ve AMAÇ: Ektopik gebelik tedavisinde tek doz methotrexat tedavisinin etkinliğini ve başarıyı etkileyen faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde tek doz methotrexat ile tedavi edilen olgular başarılı olanlar ve olmayanlar olarak karşılaştırıldı. Hastaların demografik özellikleri, tedavi başlangıcındaki, 4. ve 7. gün β-HCG değerleri ve ektopik odak boyutu değerlendirildi.
BULGULAR: Ektopik gebelik tanısı alan ve başlangıç tedavisi olarak tek doz metotreksat tedavisi uygulanan toplam 462 olgu çalışmaya dahil edildi. Tek doz metotreksat tedavisi 350 (%75,8) hastada başarılı olurken 112 (%24,2) hastada başarısız oldu. Methotrexat uygulanan gündeki serum ß- hCG değeri, 4. gün ve 7. gün ß- hCG değerleri ve ektopik odak boyutu tek doz methotrexat başarısız olan grupta anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemodinamisi stabil olan hastalarda ektopik gebelik tedavisinde tek doz methotrexat tedavisinin başarısını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bunlardan en önemlileri ektopik odak boyutu ve başlangıç ß-hCG değeridir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, tek doz, methotrexat
Corresponding Author: Berna Aslan Çetin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır