EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationUterine Artery Doppler Examination at 11-13+6 Weeks of Pregnancy and Prediction of Preeclampsia by PIGF, Endoglin and PAPP-A Levels in Maternal Serum [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-27879 | DOI: 10.5152/eamr.2018.27879  

Uterine Artery Doppler Examination at 11-13+6 Weeks of Pregnancy and Prediction of Preeclampsia by PIGF, Endoglin and PAPP-A Levels in Maternal Serum

Şule Yıldırım Köpük1, Yiğit Çakıroğlu2, Yasin Ceylan3, Mustafa Baki Çekmen4, Gülseren Yücesoy2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Mardin Kızıltepe Public Hospital, Mardin, Turkey
4Department of Biochemistry, Medeniyet University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aim to evaluate prediction of preeclampsia by integrating maternal history, serum PAPP-A, PIGF, sEng biomarkers and uterine artery Doppler in the first trimester.
METHODS: 193 pregnant women admitted to outpatient clinic at 11-13+6 weeks for first trimester combined screening test were included in the study. Maternal history was taken, uterine artery Doppler and serum biomarkers (PAPP-A, PIGF, sEndoglin) were conducted. The follow up results of pregnancy were recorded. Two groups were defined as; control and preeclampsia. Mann Whitney U and Chi-square tests were used for comparison of independent variables of groups. Sensitivity models only for statistically significant parameters were calculated from ROC curves.
RESULTS: Among 193 women, 168 (%87) were defined as control (group I), 25 (12.9%) who developed preeclampsia were defined as preeclampsia group. In preeclampsia group; 20 (10,3%) women with GH and mild preeclampsia were defined in as group II, 5 (2.5%) women with severe preeclampsia and HELLP were defined as group III. Maternal serum PAPP-A, PIGF, sEng levels were not significantly higher in women destined to develop preeclampsia compared with controls, whereas uterine artery PI levels were statistically higher in preeclampsia group (p=0.023). sEng levels were significantly higher in women who developed severe preeclampsia (group III) compared with mild preeclampsia (group II) (p=0.001). If uterine artery PI cut off level was taken >2.23 in ROC curve analysis, sensitivity was 42.31% and specificity was 82.10% for detecting preeclampsia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Maternal serum PAPP-A, PIGF and sEng were not found to be effective for prediction of preeclampsia but these markers can be used to differentiate mild from severe forms of preeclampsia. First trimester uterine artery Doppler study is an effective screening method in preeclampsia prediction.

Keywords: Preeclampsia, Uterine Artery, PAPP-A, PIGF, sEndoglin


11-13+6 Gebelik Haftasında Uterin Arter Doppler İncelemesi ve Maternal Serumda PIGF, Endoglin, PAPP-A Düzeyi ile Preeklampsi Öngörüsü

Şule Yıldırım Köpük1, Yiğit Çakıroğlu2, Yasin Ceylan3, Mustafa Baki Çekmen4, Gülseren Yücesoy2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kdh Anabilim Dalı, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi, Kdh Anabilim Dalı
3Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardin, Turkey
4Medeniyet Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Birinci trimester maternal serum PAPP-A, PIGF ve sEng belirteçleri ve uterin arter Doppler incelemesi ile preeklampsinin öngörülmesini araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 11+ 0 ile 13+ 6 haftaları arasında birinci trimester kombine
tarama testi için hastanemize başvuran 193 tekil gebe çalışmaya dahil edildi. Maternal öykü, serum biyokimyasal belirteçleri (PAPP-A,PIGF, sEng) ve uterin arter Doppler incelemesi yapıldı. Olguların gebelik sonuçları kayıt edildi. Gruplar “preeklamptik ve kontrol grubu’’ olarak tanımlandı. Grupların bağımsız değişkenlerinin karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve Ki-kare testi kullanıldı. Anlamlı parametrelerin kestirim değerleri için sensitivite ve spesifisite yüzdeleri ROC analizi kullanılarak hesaplandı.

BULGULAR: 193 olgunun 168’i (%87) kontrol grubu (grup I), preeklampsi gelişen 25’i (%12,9) “preeklamptik grup’’ olarak tanımlandı. Preeklamptik grup; hafif preeklampsi ve GHT gelişen 20 olgu (%10,3) “grup II’’, ağır preeklampsi ve HELLP gelişen 5 olgu (%2,5) “grup III’’ olarak tanımlandı. Preeklamptik grup ile kontrol grubu arasında maternal serum PAPP-A, PIGF, sEng düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken, uterin arter Doppler PI değerleri, preeklamptik grupta istatiksel anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.023). sEng düzeyi, ağır preeklampsi gelişen olgularda (grup III) hafif preeklampsi gelişen olgulara göre (grup II) istatiksel anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.001). ROC analizi ile uterin arter PI kestirim değeri >2.23 olarak alındığında, sensitivite %42,31, spesifisite %82,10 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PIGF, PAPP-A ve sEng preeklampsi öngörüsünde etkili bulunmadı. Ancak bu belirteçler hafif preeklampsi ile ağır preeklampsi ayırımında kullanılabilir. İlk trimester uterin arter Doppler incelemesi, preeklampsi öngörüsünde etkili bir tarama yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Uterin Arter, PAPP-A, PIGF, sEndoglin
Corresponding Author: Şule Yıldırım Köpük, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır