EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationComplication Rates and Results of Higher Weight for Age Patient in Pediatric Femoral Shaft Fractures Treated with Titanium Elastic Nailing [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 211-216 | DOI: 10.5152/eamr.2018.27147  

Complication Rates and Results of Higher Weight for Age Patient in Pediatric Femoral Shaft Fractures Treated with Titanium Elastic Nailing

Serdar Yüksel, Hakan Özbay
Department of Orthopedics and Traumatology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of femoral shaft fractures in pediatric population is approximately 20 in 100,000. The choice of treatment depends on age, weight, the mechanism of injury, type and location of fracture, socioeconomic status, and the cost effectiveness. In the literature, it has been shown that the relation between complications of titanium elastic nailing (TEN) of femoral shaft fractures. The objective of our study is to investigate the association between the weight and complication rates of pediatric femoral shaft fractures treated with TEN.
METHODS: Between 2013 and 2016, a total of 50 patients aged between 6 and 13 years with femoral shaft fracture treated with TEN in our hospital were analyzed retrospectively. Complication rates were analyzed using the SPSS 22.0 program according to the fracture type, demographical features, and weight.
RESULTS: The analysis showed that age, gender, the fracture site, and the localization of fracture did not have a statistically significant association in the group with complications and the other group (p>0.05). When comparing the fracture stability and complication rates, in the unstable femoral shaft fracture group, there were statistically significant high complication rates (p<0.05). The weight for age percentiles of the group with complications was statistically significantly higher than in the group without complications (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was shown that there is association between the complication rates and weight for age percentiles. When choosing the patient or treatment modality, this factor should also be considered. We believe that the families should be informed about the increased risks in these overweight and obese patients.

Keywords: Femoral fractures, fracture fixation, intramedullary, trauma


Titanyum Elastik Çivileme İle Tedavi Edilmiş Pediyatrik Femur Şaft Kırıklarında Vücut Ağırlık Persentili Yüksek Hastalardaki Komplikasyon Oranlarımız ve Tedavi Sonuçlarımız

Serdar Yüksel, Hakan Özbay
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik populasyonda femur şaft kırığı insidansı yaklaşık olarak 20/100.000’dir. Tedavi seçimi ise çocuğun yaşı, kilosu, yaralanma mekanizması, kırık tipi ve yerleşimi, ailenin sosyal durumu ve tedavi maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Literatürde; çocuğun kilosu ve yaşı ile femur şaft kırıklarının elastik intramedüller çivileme tedavi komplikasyonları arasındaki ilişki birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız ise; hastanemizde titanyum elastik çivi ile tedavi edilmiş pediatrik femur şaft kırıklarının komplikasyon oranlarının, bu populasyonun ağırlık persentil yüzdeleri ile ilişkisini saptayabilmek ve tedavi sonuçları ile ilişkisini gösterebilmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2016 yılları arasında, hastanemizde femur şaft kırığı nedeniyle titanyum elastik çivileme yöntemiyle opere edilmiş, yaşları 6 ila 13 arasında değişen toplam 50 pediatrik hasta retrospektif olarak analiz edildi. Komplikasyonlar ve bu komplikasyonların oranları, kırık tipi, hastaların demografik özellikleri ve özellikle vücut ağırlık persentil yüzdeleri göz önünde bulundurularak; istatistiksel olarak SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edildi
BULGULAR: Kırığın stabilitesi ile komplikasyon oranları karşılaştırıldığında; instabil femur şaft kırığı grubundaki hastalarda komplikasyon oranları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p˂0.05). Komplikasyon olan ve olmayan grupta hastaların yaşları, cinsiyet dağılımı, taraf dağılımı, kırık lokalizasyonu anlamlı (p˃0.05) farklılık göstermemiştir. Komplikasyon olan grupta ağırlık persentil yüzde değerleri komplikasyon olmayan gruptan anlamlı (p˂0.05) olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; bu çalışmada, vücut ağırlık persentil yüzdesi ile komplikasyon oranları arasındaki anlamlı ilişki gösterilmiş olup, hasta ve tedavi seçiminde bu faktörün de göz önünde bulundurulması gerektiği; ayrıca aşırı kilolu ve obez grubu hasta ebeveynlerinin de bu konuda bilgilendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Femur kırıkları, titanyum elastik çivileme, pediatrik, obez


Serdar Yüksel, Hakan Özbay. Complication Rates and Results of Higher Weight for Age Patient in Pediatric Femoral Shaft Fractures Treated with Titanium Elastic Nailing. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 211-216

Corresponding Author: Serdar Yüksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır