EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationRecurrence Rate of Primary Superficial Bladder Tumors (Uroepithelium Tumors) at Two Years Follow-up and Relationship with Smoking [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-14892 | DOI: 10.5152/eamr.2018.14892  

Recurrence Rate of Primary Superficial Bladder Tumors (Uroepithelium Tumors) at Two Years Follow-up and Relationship with Smoking

Bilal Çetin1, Osman Köse1, Ünsal Özkuvancı2, Yüksel Yılmaz1
1İzmir Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Urology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: In this study, we investigated recurrence rates of primary superficial bladder tumors (uroepithelial tumors) at 2-year follow-up and relationship with smoking.
METHODS: We retrospectively reviewed the data of 542 patients who underwent TUR-BT for primary bladder tumor between 2006 and 2011 in our clinic. Our study included 105 patient, who have 2 year follow-up, ≤3 cm and up to 3 focus tumors each have ≤3 cm superficial bladder tumors. Data were analyzed for age, gender, smoking, tumor stage, tumor grade, tumor size, number of tumors, postoperative early intravesical chemotherapy, induction BCG, adjuvant intravesical chemotherapy, recurrence within 2 years, time to recurrence.Patients' smoking were also divided into ≥20, 30, 40 packet-years.
RESULTS: Recurrence was detected in 23/105 patients (21.9%).The number of smokers was 94 (89.5%) and not smokers 11 (10.5%). In multivariate analysis using logistic regression; effective parameters on recurrence were found pathologic T status, 6-week intravesical BCG, <60 years and ≥20 packet-years cigarette exposure, p values were respectively (p=0,022, p=0,042, p=0,011, p=0,042).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multivariate analysis of our study, was determined that exposure to ≥20 packet-years of cigarettes in all patients shortened recurrence free survival.Long-term results of existing therapies and new treatment modalities need to be developed to better identify recurrent risk factors for bladder cancer.

Keywords: bladder cancer, smoke, recurrence


Primer Yüzeyel Mesane Tümörlerinin (Üroepitelyal Tümörler) 2 Yıllık İzlemde Rekürrens Oranları ve Sigara ile İlişkisi

Bilal Çetin1, Osman Köse1, Ünsal Özkuvancı2, Yüksel Yılmaz1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada primer yüzeyel mesane tümörlerinin (üroepitelyal tümörler) 2 yıllık izlemde rekürrens oranları ve sigara ile ilişkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2006 ve 2011 yılları arasında primer mesane tümörü nedeniyle TUR-MT yapılan 542 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmamıza 2 yıllık takibi olan, ≤3 cm ve en fazla 3 odakta tümörü olan bu 3 odaktaki tümörlerin her biri ≤3 cm olan yüzeyel mesane tümörlü 105 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, sigara, tümör evresi, tümör derecesi, tümör boyutu, tümör sayısı, postop erken kemoterapi, indüksiyon BCG, adjuvan kemoterapi, 2 yıl içerisindeki nüks, nükse kadar geçen süre, verileri analiz edildi. Ayrıca hastaların sigara içimi paket/yıl olarak ≥20, 30, 40 paket/yıl olarak ayrıldı.
BULGULAR: Toplam 105 hastadan 23 hastada nüks saptandı (%21.9).Sigara içen hasta sayısı 94 (%89,5) içmeyen 11 (%10,5) olarak bulundu. Tüm hastalarda, logistic regresyon kullanılarak yapılan multivaryet analizde; patolojik T durumu, 6 haftalık intravezikal BCG, <60 yaş ve ≥20 paket/yıl sigaraya maruz kalma nüks üzerine etkili parametreler olarak bulundu, p değerleri sırasıyla (p=0,022, p=0,042, p=0,011, p=0,042).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın multivaryet analizinde tüm hastalarda ≥20 paket/yıl sigaraya maruz kalma nüksüz sağkalımı kısalttığı saptandı. Mesane kanserinde rekürrense etki eden risk faktörlerinin daha iyi tespit edilebilmesi için mevcut tedavilerin uzun dönem sonuçları ve yeni tedavi modalitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: mesane kanseri, sigara, rekürrens
Corresponding Author: Bilal Çetin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır