EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationEvaluation of Hysteroscopies in Infertile Patients [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-07742 | DOI: 10.5152/eamr.2018.07742  

Evaluation of Hysteroscopies in Infertile Patients

Şerife Eskalen1, Burcu Dinçgez Çakmak2, Nigar Sofiyeva1, Kutsiye Pelin Berberoğlugil Öçal1
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Bursa

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the hysteroscopy results of infertile patients and to compare clinical pregnancy, live birth and abortion rates between the uterine cavity abnormalities treated with operative hysteroscopy group and normal uterine cavity group.
METHODS: We included 319 infertile patients who underwent hysteroscopy between January 2010-December 2015. Patients were divided into two groups: diagnostic and operative. Patients with normal uterine cavity and untreated were classified as diagnostic while patients who underwent any surgical procedure were classified as operative. Operative group was divided into five subgroups: endometrial polyp, submucous myoma, septum, synechia and T-shape uterus. Demographic and laboratory parameters and pregnancy outcomes after hysteroscopy were recorded. Pregnancy, live birth and abortion rates were compared between groups.
RESULTS: The demographic features and laboratory parameters were similar between diagnostic (n=74) and operative (n=245) groups. The clinical pregnancy rates were 53.9% and live birth rate was 41.3% in operative group while it was 55.2% and 41.7% in diagnostic group. There was no difference between two groups according to clinical pregnancy and live birth rates. Also there was no difference between groups regard to pregnancy achieving methods and mean time to pregnancy. The pregnancy and live birth rates were highest in endometrial polyp and resected septum group and abortion rates were highest in T-shaped uterus and resected septum group among operative hysteroscopy patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that treatment of uterine cavity pathologies with operative hysteroscopy in infertile patients provides similar clinical pregnancy and live birth rates with patients who have normal uterine cavity.

Keywords: Hysteroscopy, infertility, pregnancy outcomes


İnfertil Hastalarda Yapılan Histeroskopilerin Değerlendirilmesi

Şerife Eskalen1, Burcu Dinçgez Çakmak2, Nigar Sofiyeva1, Kutsiye Pelin Berberoğlugil Öçal1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı infertil hastalara yapılan histeroskopi sonuçlarının değerlendirilmesi ve operatif histeroskopi ile uterin kavite patolojileri tedavi edilen hastaların klinik gebelik, canlı doğum ve abortus oranlarının normal kaviteye sahip hastalarla karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında infertilite nedeniyle histeroskopi yapılmış 319 hasta dahil edildi. Hastalar tanısal ve operatif olarak iki ana gruba ayrıldı. Eksplorasyonda normal uterin kaviteye sahip, cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalar tanısal, işlem sırasında cerrahi müdahale uygulanmış hastalar operatif histeroskopi grubu olarak adlandırıldı. Operatif histeroskopi grubu endometriyal polip, submüköz myom, septum, adezyon ve T şekilli uterus olmak üzere alt gruplara ayrıldı. Hastaların demografik verileri, laboratuvar parametreleri ve histeroskopi sonrası gebelik sonuçları kaydedildi. Gruplar arasında klinik gebelik, canlı doğum ve abortus oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tanısal (n=74) ve operatif histeroskopi (n=245) gruplarının demografik ve laboratuvar özellikleri benzerdi. Operatif histeroskopi sonrası hastaların %53,9’unda klinik gebelik elde edildiği ve bunlardan %41,3’ünün canlı doğum gerçekleştirdiği; tanısal histeroskopi grubunda ise klinik gebelik oranının %55,2 iken canlı doğum oranının %41,7 olduğu bulundu. İki grup arasında klinik gebelik ve canlı doğum oranları açısından anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca iki grup arasında gebelik elde etme yöntemi ve ortalama gebe kalma süresi açısından da fark yoktu. Operatif histeroskopi alt gruplarında en yüksek klinik gebelik ve canlı doğum oranının endometriyal polip ve septum rezeksiyonu yapılan hastalarda; abortus oranının ise en fazla T şekilli uterusu olan ve septum rezeksiyonu yapılan hastalarda olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda infertilitede operatif histeroskopi ile uterin kavite patolojilerinin düzeltilmesinin hastaları klinik gebelik elde etme ve canlı doğum oranı açısından normal kaviteye sahip hasta grubuna benzer oranlara ulaştırdığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Gebelik sonuçları, histeroskopi, infertilite
Corresponding Author: Burcu Dinçgez Çakmak, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır