EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationRetrospective Evaluation of Endometrial Thickness Measurement with Transvaginal Ultrasonography in Patients with Postmenopausal Hemorrhage and the Relationship to the Results of Histopathology [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 224-230 | DOI: 10.5152/eamr.2018.07088  

Retrospective Evaluation of Endometrial Thickness Measurement with Transvaginal Ultrasonography in Patients with Postmenopausal Hemorrhage and the Relationship to the Results of Histopathology

Mustafa Okan İyikesici, Başak Cıngıllıoğlu, Veli Mihmanlı, Orkan Dönmez, Aytaj Jafarzade, Tuğba Kılık
Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Postmenopausal bleeding can be a sign of endometrial carcinoma and other endometrial pathologies. Patients underwent transvaginal ultrasonography (TvUSG) for comparison of risk factors of endometrial pathology with results of probe curettage.
METHODS: In the present study, TvUSG was performed on 400 patients with postmenopausal bleeding and compared with results of probe curettage. The study was conducted retrospectively on patients who were admitted to the İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital clinic between January 2014 and November 2016. Endometrial thickness and biopsy results were compared among patients with an endometrial thickness of >4 mm. Correlation between endometrial thickness and menopausal age; body mass index; diabetes mellitus; hypertension; smoking; age; parity; number of postmenopausal bleeding episodes; reproductive period; family history of colon, endometrial, and ovarian cancer; use of hormone replacement therapy, tamoxifen, oral contraceptive, and intrauterine device (IUD); gravidity; and age at menarche was evaluated statistically.400 patients divided into2 groups according to patholohy results. Group1: Proliferative endometrium, secretory endometrium, endometrial polyp, simple atypical endometrium, endometritis, atrophic endometrium. Group2: Complex atypical hyperplasia, adenocarcinoma Ethical committee approval is taken from Okmeydanı Training and Research Hospital.
RESULTS: The distribution of the 400 women according to histological diagnosis was as follows: proliferative endometrium, 110 (27.5%); atrophic endometrium, 155 (38.8%); endometrial polyp, 65 (16.3%); adenocarcinoma, 40 (%10), simple atypical hyperplasia 15 (3.8%), complex atypical endometrial hyperplasia, 5 (1.3%); endometritis, 5 (1.3%); and secretory endometrium, 5 (1.3%). Histopathology distribution according to endometrial thickness was as follows: atrophic endometrium, 6.44±2.23; secretory endometrium, 8±0; proliferative endometrium, 8.9±3.7; endometrial polyp, 12±5.16; endometrial hyperplasia, 5.9±1.6; atypical endometrial hyperplasia, 20± 0; and adenocarcinoma, 12.75±4.43. During the reproductive period, endometrium thickness and endometrium cancer in the family history in Group 2 and parity; time to first bleeding; smoking; and use of tamoxifen, oral contraceptive, and IUD in Group 1 were statistically significant. The other risk factors were not significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endometrial thickness measurement with TvUSG provides prior knowledge of postmenopausal bleeding. Endometrial curettage is the gold standard treatment.

Keywords: Postmenopausal bleeding, endometrial curettage, endometrial cancer, transvaginal ultrasonography


Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi İle Endometriyal Kalınlık Ölçümü ve Histopatoloji Sonuçlarıyla İlişkisinin Retrospektif Değerlendirmesi

Mustafa Okan İyikesici, Başak Cıngıllıoğlu, Veli Mihmanlı, Orkan Dönmez, Aytaj Jafarzade, Tuğba Kılık
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postmenopozal kanama, endometriyum kanserinin ve diğer endometriyal patolojilerin belirtisi olabilir.Transvajinal ultrasonografi(TVUSG) yapılarak, endometrial patolojiye sebep olabilecek risk faktörleri ile probe küretaj sonuçları karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Ocak 2014-Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği’ne başvuran toplam 400 postmenopozal kanamalı kadına retrospektif olarak planlandı. TVUSG.de endometrial kalınlık 4mm ve üzeri olan hastaların endometrial kalınlıkları ve biyopsi sonuçları karşılaştırıldı. Endometrial kalınlık ile menopoz yaşı, vücut kitle indeksi, diabetes mellitus, hipertansiyon, yaş, parite, BMI, menopoz yaşı, postmenopozal kanama atağı sayısı, reprodüktif dönem süresi, diyabet, hipertansiyon, ailede kolon, endometrium, meme ve over kanseri hikayesi, hormon replasman tedavisi(HRT), tamoksifen, sigara, oral kontraseptif, rahim içi araç kullanımı(RİA), gravidite, parite, menarş yaşı arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 400 hastanın histolojik tanılarına göre dağılımları; 110(%27,5) proliferatif endometrium, 155(%38,8) atrofik endometrium,65 (%16,3) endometriyal polip, 40(%10) adenokanser, 15(%3,8) basit atipisiz hiperplazi, 5(%1,3) kompleks atipili endometrial hiperplazi, 5(%1,3) endometrit ve 5(%1,3) sekretuar endometrium saptandı. Histopatoloji sonucuna göre endometrial kalınlık dağılımları: atrofik endometrium 6,44±2,23; sekretuar endometrium 8±0; proliferatif endometrium 8,9±3,7; endometrial polip 12±5,16; endometrit 8+-0; basit atipiz endometrial hiperplazi 5,9+-1,6; kompleks atipili endometrial hiperplazi 20±0 ve adenokarsinom 12,75±4,43 gelmiştir. Çalışmaya alınan gruplar arasında; Grup 2’de reprodüktif dönem süresi, endometrium kalınlık, aile hikayesinde birinci derece akrabalarında Endometrium kanseri; grup1 de ise parite, ilk kanama atağına dek geçen süre, sigara, tamoksifen, oral kontraseptif, RİA kullanımı istatistiksel olarak anlamlı bulundu, diğer risk faktörleri anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TVUSG yapılarak, endometrial kalınlık ölçümü postmenapozal kanama hakkında ön bilgi verse dahi, endometrial küretaj altın standarttır.

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal kanama, endometriyal küretaj, Endometriyal kanser


Mustafa Okan İyikesici, Başak Cıngıllıoğlu, Veli Mihmanlı, Orkan Dönmez, Aytaj Jafarzade, Tuğba Kılık. Retrospective Evaluation of Endometrial Thickness Measurement with Transvaginal Ultrasonography in Patients with Postmenopausal Hemorrhage and the Relationship to the Results of Histopathology. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 224-230

Corresponding Author: Başak Cıngıllıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır