EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAssessment of the Effect of Fat Infiltration on Hepatic FDG Uptake [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-03779 | DOI: 10.5152/eamr.2018.03779  

Assessment of the Effect of Fat Infiltration on Hepatic FDG Uptake

Tamer Özülker, Filiz Özülker
Clinic of Nuclear Medicine, Health Science University Okmeydanı SUAM, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Physiological liver FDG uptake in FDG PET/CT studies, has been used as a reference in the assessment of the FDG uptake in pathological processes including malignancies. There is an ongoing debate on the effect of liver attenuation and the liver’s FDG uptake. We aimed to assess the any possible effect of fatty infiltration on the standardized uptake value (SUV) of the liver.
METHODS: A total of 88 patients were included in this study. Subjects were divided into 2 groups by calculating the Hounsfield unit (HU) of the liver from the unenhanced CT part of the PET/CT study and comparing it with that of the spleen. The fatty liver group included 42 patients (26 female, 16 male) with a mean age of 59,6±11,6, while the control group were consisted of 46 patients (22 female, 24 male) with a mean age of 60,2±11. The patients whose mean liver attenuation value in terms of HU, equal and greater than that of spleen were enrolled in the control group, while the patients with a mean attenuation value of liver lower than spleen were assigned to fatty liver group. A subset of patients from the fatty liver group with a HU difference between liver and spleen of 10 or more (HUS-HUL >10) were evaluated separately. The age, DM and chemotherapy history, weight of the subjects, serum ALT and AST levels, simultaneous blood glucose levels during PET scan and the elapsed time between the FDG injection and beginning of PET scan were recorded.
RESULTS: The average SUVmean and SUVmax values were calculated as 2,7+/-0,7 and 3,6+/-0,9, in the fatty liver group, 2,8±0,7 and 3,8±1 in the HUS-HUL >10 group and 3,3+/-0,6 and 4,4+/-0,9, in the control group respectively. The average SUVmean and SUVmax values in the fatty liver group and the subset of of HUS-HUL >10 group were significantly different from the values in the control group (p< 0.05). The patients in the fatty liver group showed higher ALT (p=0,025), weight (p=0,001), glucose levels (p=0,001) and ratio of DM (p=0,002), than the patients in the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hepatic steatosis causes a statistically significant decrease in SUVmean and SUVmax values in liver. Therefore we must be cautious while using the liver as an internal reference organ.

Keywords: Hepatosteathosis, Standard Uptake Value, Flor 18-Fluorodeoxyglucose, Positron Emission Tomography


Yağ Infiltrasyonunun Karaciğer FDG Tutulumu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Tamer Özülker, Filiz Özülker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı SUAM, Nükleer Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: FDG PET/BT çalışmalarında fizyolojik karaciğer FDG tutulumu, maligniteler dahi lolmak üzere patolojik süreçlerde FDG tutulumunun değerlendirilmesinde referans olarak kullanılmıştır. Karaciğer atenüasyonunun ve karaciğerdeki FDG tutulumunun etkisi konusunda devam eden bir tartışma vardır. Yağ infiltrasyonunun karaciğerdeki standart uptake değeri (SUV) üzerindeki olası etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya toplam 88 hasta dahil edildi. Denekler, PET/BT çalışmasının kontrastsız BT bölümünden karaciğerin Hounsfield biriminin (HU) hesaplanması ve bunu dalağınkiyle karşılaştırılmasıyla 2 gruba ayrıldı. Yağlı karaciğer grubu, yaş ortalaması 59,6 ± 11,6 olan 42 hasta (26 kadın, 16 erkek), control grubu ise yaş ortalaması 60,2 ± 11 olan 22 hasta (22 kadın, 24 erkek) idi. Ortalama karaciğer atenüasyon değeri, HU bakımından, dalağa eşit ve büyük olan hastalar control grubuna kaydedildi, ortalama karaciğer atenüasyon değeri dalaktan düşük olan hastalar yağlı karaciğer grubuna alındı. Dalak ve Karaciğer arasındaki HU değeri 10 veya daha fazla (HUS-HUL> 10) olan yağlı karaciğer grubundaki hastaların bir alt kümesi ayrı değerlendirildi. Yaş, DM ve kemoterapi öyküsü, deneklerin ağırlığı, serum ALT ve AST seviyeleri, PET taraması sırasında eşzamanlı kan şekeri düzeyleri ve FDG enjeksiyonu ile PET taraması başlangıcı arasındaki geçen sure kaydedildi.
BULGULAR: Ortalama SUVmean ve SUVmax değerleri, sırasıyla yağlı karaciğer grubunda 2,7±0,7 ve 3,6±0,9; HUS-HUL> 10 grubunda 2,8±0,7 ve 3,8±1; kontrol grubunda 3,3±0,6 ve 4,4 +/- 0,9, olarak bulundu. Yağlı karaciğer grubu ve HUS-HUL>10 grubunun ortalama SUVmean ve SUVmax değerleri control grubundaki değerlerden anlamlı olarak farklıydı (p <0.05). Yağlı karaciğer grubundaki hastalar kontrol grubundaki hastalara gore daha yüksek ALT (p = 0,025), kilo (p=0,001), glukoz düzeyleri (p=0,001) ve DM (p=0,002) oranı gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karaciğer steatozu Karaciğerde SUVmean ve SUVmax değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe neden olur. Bu nedenle karaciğeri bir iç referans organı olarak kullanırken dikkatli olmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Hepatosteatoz, Standart Alım Değeri, Flor 18-Florodeoksiglukoz- Pozitron Emisyon Tomografisi
Corresponding Author: Tamer Özülker, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır