EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationComparison of Nutritional Status with Clinical, Laboratory and NRS 2002 Scores in Cases Who Needed Nutritional Support Unit [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-02679 | DOI: 10.5152/eamr.2018.02679  

Comparison of Nutritional Status with Clinical, Laboratory and NRS 2002 Scores in Cases Who Needed Nutritional Support Unit

Orhan Üreyen1, Yasemin Ergül, Kunduracı2, Yeter Bulut2, Canan İnal2, Pınar Ortan3
1Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of General Surgery and Nutrition Support Unit, Izmir.
2Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Nutrition Support Unit, Izmir.
3Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Neurology, Izmir.

INTRODUCTION: It is known that the treatment of the cases who need nutritional support is more difficult and morbidity- mortality increase in these cases. This study aims to the presence of malnutrition is researched on the consulted patients to hospital Nutrition support team with NRS 2002 score and the relationship between the clinical course of these scoring was examined.
METHODS: The patients who were consulted to Nutrition support team between January 2013 and June 2016 were included to the research. In this retrospective study according to NRS 2002 the cases with Malnutrition and non-malnutrition are evaluated in terms of age, gender, primary disease, body mass index, calorie need, albümin, prealbumin,c-reactive protein values the presence of malnutrition and the duration of hospital stay.
RESULTS: A total of 450 cases were included in the study, according to NRS2002 there was a significant difference in age, body mass index, albumin value and mortality between with Malnutrition and non-malnutrition cases. While there is no mortality in non malnutrition cases, One of every five cases with malnutrition was found exitus. According to the correlation analysis it was observed that As age increases, malnutrition score was in increasing, as body mass index, calorie requirement albumin values increases malnutrition score was in decreasing. There was no diffrence in gender, diagnosis, prealbumin, c-reactive protein and duration of hospital stay between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study emphasized the importance of body mass index, albumin and c-reactive protein levels must absolutely be rewieved in addition to this method in order to be able to evaluate malnutrition more accurately in cases of malnutrition with NRS 2002. We think that it is important to establish the nutrition support units and monitor the patients closely, especially in the neurology and oncology clinics inhospitals because the detection of malnutrition and nutritional support will affect the clinical outlook.

Keywords: Albumin, nutrition, malnutrition


Nütrisyon Desteği Gereken Olgularda Nutrisyonel Durumun Klinik, Laboratuar ve NRS 2002 Skoru ile Karşılaştırılması

Orhan Üreyen1, Yasemin Ergül, Kunduracı2, Yeter Bulut2, Canan İnal2, Pınar Ortan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ve Nütrisyon Destek Birimi, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nütrisyon Destek Birimi, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ve Nütrisyon Destek Birimi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nutrisyon desteği gereken olgularda tedavinin daha zor olduğu ve morbidite mortalitenin arttığı bilinmektedir. Hastenemiz nütrisyon destek ekibine konsülte edilen hastalarda NRS 2002 skoru ile malnütrisyon varlığı araştırılmış ve bu skorlamanın klinik gidiş arasındaki ilişkisi incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamıza Ocak 2013-Haziran 2016 tarihleri arasında nutrisyon destek ekibine konsülte edilen olgular alındı. Retrospektif kohort tipteki bu araştırmada NRS 2002’ye göre malnütrisyon olan ve olmayan olgular; yaş, cinsiyet, primer hastalık, beden kitle indeksi, kalori ihtiyacı, albumin, prealbumin, c-reaktif protein değerleri malnutrisyon varlığı ve hastanede kalış süresi yönünden değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 450 olgu dahil edildi; NRS 2002’ye göre malnutrisyonu olan ve olmayan olgular arasında yaş, beden kitle indeksi, albumin değeri ve mortalite açısından anlamlı fark mevcuttu. Malnutrisyonu olmayan olgularda mortalite görülmez iken, malnutrisyonlularda her beş olgudan birinin exitus olduğu saptandı. Korelasyon analizine göre yaş arttıkça malnutrisyon skorunun arttığı, beden kitle indeksi, kalori ihtiyacı, albumin değeri arttıkça skorun düştüğü gözlemlendi. Cinsiyet, tanı, prealbumin, c-reaktif protein ve hastanede kalış süreleri açısından iki grup arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız NRS 2002 ile malnütrisyon saptanan olgularda malnütrisyonun daha doğru değerlendirilebilmesi için bu yönteme ek olarak beden kitle indeksi, albümin ve c-reaktif protein düzeylerinin mutlak gözden geçirilmesinin önemini vurgulamıştır. Hastanelerde özellikle nöroloji ve onkoloji kliniklerinde malnütrisyonun saptanması ve beslenme desteği klinik gidişi etkilediği için beslenme destek birimlerinin kurularak hastaların yakından izlenmesinin önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Albumin, beslenme, beslenme bozukluğu
Corresponding Author: Orhan Üreyen, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır