EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationThe Role of Breast Conserving Procedures in Breast Cancer Surgery [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 262-266 | DOI: 10.5152/eamr.2018.00378  

The Role of Breast Conserving Procedures in Breast Cancer Surgery

Semra Günay
Department of General Surgery, Division of Breast and Endocrine Surgery, Health Science University Okmeydanı Traning and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Breast cancer treatment, especially surgery, has significantly changed in the last 30-40 years. In this study, we aimed to discuss all the possible options ranging from radical mastectomy to breast-conserving surgery (BCS), and to utilize the conclusion in our daily practice.
METHODS: The study was retrospectively performed, and hospital records were used for quantitative data. The cases were classified into three groups. The cases having breast surgery in 1997 were included in Group A; in 2007, Group B; and in 2017, Group C. Surgical methods, BCS and mastectomy, in these cases were compared with rates according to groups and cancer stage.
RESULTS: There were 515 cases in Group A, 519 in Group B, and 538 in Group C; and BCS was performed in 141, 238, and 372 cases, respectively (30%, 42%, 60.2%). Between Group A and C, a significant increase in the number of BCSs was observed. In the groups A, B, and C, BCS ratios according to stage (S) were as follows: S I: 57%, 73%, and 86%; S II: 49%, 75%, and 82%; and S III: 14%, 20%, and 48%. Subgroup analysis showed no BCS in S IV tumors in groups A and B. In Group, 18 patients (25%) who received neoadjuvant chemotherapy were performed with BCS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Breast-conserving therapy is the standard approach in early-stage breast cancer. Compared to 20 years ago, the total number of patients undergoing BCS has increased >100%. Usually when the tumor is diagnosed, we make the treatment plan for breast cancer in the multidisciplinary tumor board. This increases the feasibility of BCS in all stages.

Keywords: Breast cancer, breast-conserving surgery, breast-conserving treatment, mastectomy


Meme Kanseri Cerrahisinde Meme Dokusunu Koruyucu Girişimlerin Yeri

Semra Günay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniği Meme ve Endokrin Cerrahi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanserinin tedavisinde olduğu kadar cerrahisinde de son 30-40 senede çok hızlı ve önemli değişiklikler meydana geldi. Bu çalışmada radikal mastektomiden meme koruyucu cerrahiye uzanan süreci ele alarak günlük pratiğimizdeki değişim ve uygulamamıza yansımasını incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde meme kanseri nedeniyle ameliyat olan olgulara ait sayısal bilgiler kayıtları üzerinden 3 gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi. 1997 senesinde ameliyat olan olgular A grubuna, 2007 de olanlar B grubuna ve 2017 de olanlar C grubuna alındı. Bu olgulara uygulanan cerrahi yöntem, meme koruyucu cerrahi (MKC) ile mastektomi oranları, gruplara ve kanser evresine göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: A grubunda 515, B grubunda 519 ve C grubunda 538 olguya meme kanseri ameliyatı yapıldı, bunlardan sırasıyla 141,238 ve 372 olguya MKC uygulandı, oranlar % olarak 30, 42,60,2 idi. A grubu ile C grubu arasında, MKC uygulanması bakımından anlaml artış saptandı. Evreye göre MKC oranları gruplarda sırayla, E I de (%)57, 73 ve 86; E II de 49, 75 ve 82; E III de 14,20 ve 48 bulundu. Alt grup analizinde A ve B grubunda E IV tümörlerde hiç MKC yapılmadığı, C grubunda ise E IV (n: 70) olgulardan neoadjuvan kemoterapi alan 18 hastaya (%25) MKC yapıldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme koruyucu tedavi erken evre meme kanserinde standart uygulamadır. Serimizde 20 yıl öncesine oranla MKC yapılan olgu sayısında, %100 den fazla artış olmuştur. Güncel yaklaşımımız, meme kanseri tanısı konulduğunda tedavi planını, multidisipliner tümör konseyinde yapmaktır, böylece her evrede, uygun olguya MKC yapmak mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, meme koruyucu tedavi, mastektomi


Semra Günay. The Role of Breast Conserving Procedures in Breast Cancer Surgery. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 262-266

Corresponding Author: Semra Günay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır