EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationFSH Induced in Vitro Growth of Small Antral Follicles are not Impacted by GnRH Agonist or Antagonist Treatment in Mice [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: EAMR-94840 | DOI: 10.5152/eamr.2018.94840  

FSH Induced in Vitro Growth of Small Antral Follicles are not Impacted by GnRH Agonist or Antagonist Treatment in Mice

Yılmaz Güzel
Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul Aydin University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate if the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist and antagonist have any effect on the follicle-stimulating hormone (FSH) -induced-growth of early antral follicles of mice, cultured in vitro, and expressing cognate receptors for FSH and GnRH. For this purpose, small antral follicles were isolated from mouse ovaries and randomly assigned to the groups as control, FSH only, FSH+GnRH agonist, and FSH+GnRH antagonist, and they were cultured for 5 days.
METHODS: The ovaries of C57BL/6 mice (n=24), which were 21 days old, were removed after euthanasia. Small antral follicles measuring ~200μ in diameter were mechanically isolated after the enzymatic digestion of the ovaries with collagenase and DNase-I. The expression of FSH and GnRH receptors in these follicles was validated by qRT-PCR. Isolated follicles were randomly assigned into four different groups, each consisting of 20–30 follicles: control, FSH only, FSH+GnRH agonist, and FSH+GnRH antagonist.
RESULTS: The FSH treatment significantly enhanced in vitro growth of the follicles compared to those cultured without FSH after 5 days of the culture period. The antrum formation was markedly enhanced, and cumulus-oophorus complexes were more easily visible in the FSH-treated follicles compared to control follicles. The mean diameters of follicles treated with the FSH+GnRH agonist or the FSH+GnRH antagonist were not significantly different from those treated with FSH only, but they were significantly greater than control follicles.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results may suggest that the GnRH agonist and antagonist do not appear to adversely affect the FSH-induced proliferation of mitotic non-luteinizing granulosa cells and the growth of early antral follicles of mice in vitro.

Keywords: Antral follicle, culture, matrigel, FSH, GnRH agonist, GnRH antagonist


Fare küçük antral foliküllerinin FSH bağımlı in vitro büyümesi, GnRH agonist veya antagonist tedavisinden etkilenmemektedir

Yılmaz Güzel
Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul Aydin University School of Medicine, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, FSH ve GnRH kognat reseptörlerini eksprese eden fare erken antral foliküllerinin FSH’ya bağlı büyümesinde GnRH agonisti ve antagonistinin herhangi bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, fare overlerinden küçük antral foliküller izole edilmiş ve kontrol, FSH, FSH + GnRH agonisti ve FSH + GnRH antagonisti olarak gruplara rastgele ayrılarak 5 gün boyunca kültürlenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 21 günlük C57BL/6 farelerden (n = 24) ötenazi sonrası yumurtalıklar çıkarılmıştır. ~ 200µ çapındaki küçük antral foliküller, yumurtalıkların kollajenaz ve DNase-I ile enzimatik sindiriminden sonra mekanik olarak izole edilmiştir. Bu foliküllerdeki FSH ve GnRH reseptörlerinin ekspresyonu qRT-PCR ile valide edilmiştir. İzole foliküller rastgele olarak her biri 20-30 folikülden oluşan dört farklı gruba (kontrol, FSH, FSH + GnRH agonisti ve FSH + GnRH antagonisti) ayrılmıştır.
BULGULAR: FSH tedavisi, 5 günlük kültür periyodunun sonunda FSH olmadan kültürlenenlere kıyasla foliküllerin in vitro büyümesini önemli ölçüde arttırmıştır. Antrum formasyonu belirgin bir şekilde artmış, ve kümülüs-ooforus kompleksleri, control grubundaki foliküller ile karşılaştırıldığında kültür dönemi sonunda FSH ile tedavi edilen foliküllerde daha belirgin izlenebilmektedir. FSH + GnRH agonisti veya FSH + GnRH antagonisti ile tedavi edilen foliküllerin ortalama çaplarında, sadece FSH ile tedavi edilenlerden önemli ölçüde farklı bulunmamış ancak kontrol foliküllerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar GnRH agonisti ve antagonistinin fare erken antral foliküllerinin in vitro büyümesini olumsuz olarak etkilemediğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antral follicle, culture, matrigel, FSH, GnRH agonist, GnRH antagonist
Corresponding Author: Yılmaz Güzel, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır