EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationEvaluation of the Effectiveness of Local Teicoplanin in Diabetic Tibia Plafond Fractures [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 217-220 | DOI: 10.5152/eamr.2018.54264  

Evaluation of the Effectiveness of Local Teicoplanin in Diabetic Tibia Plafond Fractures

Mustafa Çağlar Kır
Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of local teicoplanin (TEC) administration in diabetic patients who underwent surgery for tibial plafond fracture.
METHODS: We retrospectively evaluated the records of 22 diabetic patients who underwent osteosynthesis with open reduction plate–screw fixation due to tibial plafond fractures between January 2007 and January 2016. The cases were divided into two groups as teicoplanin group (Group T, n=12) and control group (Group C, n=10) based on perioperative administration of 400 mg TEC. In addition to demographic data, both groups were compared for the American Society of Anesthesiologists (ASA) score, duration of operation, length of hospital stay (LOS), post-surgical infection, and rates of reoperation and amputation.
RESULTS: There was no significant difference in preoperative demographic data and ASA scores between both groups. Although there was no significant difference between the two groups in terms of superficial wound infection, the rates of deep wound infection, reoperation, and LOS in Group C were significantly higher than those in Group T.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Perioperative local TEC administration in diabetic patients who underwent surgery for tibial plafond fracture seemed to be effective for deep wound infection, reoperation, and LOS.

Keywords: Teicoplanin, tibia plafond fracture, post-surgical infection


Diyabetik Tibia Plafond Kırıklarında Lokal Teikoplanin Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Mustafa Çağlar Kır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı tibia plafond kırığı nedeniyle cerrahi geçiren Diabetes Melitus'lu (DM) olgularda, lokal teikoplanin (TEC) uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2007-Ocak 2016 tarihleri arasında tibia plafond kırığı nedeniyle açık redüksiyon plak vida ile osteosentez yapılan 26 diyabetik olgunun kayıtlarına ulaşılabilen 22’si retrospektif olarak değerlendirildi. Operasyon esnasında lokal 400 mg TEC uygulanan 12 olgu Grup T, uygulanmayan 10 olgu ise Grup K olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup demografik verilerin yanısıra, ASA (American Society of Anesthesiologists), cerrahi süresi, hastane yatış süresi (HYS), CSE (cerrahi sonrası enfeksiyon), reoperasyon oranı ve amputasyon açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grupta preoperatif demografik veriler ve ASA skoru arasında anlamlı fark yoktu. Her iki grup arasında yüzeyel yara yeri enfeksiyonu açısından anlamlı fark saptanmazken, Grup K’ de derin yara yeri enfeksiyonu oranı, reoperasyon oranı ve HYS Grup T ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tibia plafond kırığı nedeniyle cerrahi geçiren diyabetik olgularda lokal TEC uygulaması derin enfeksiyon, reoperasyon ve HKS üzerine olumlu etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Teikoplanin, tibia plafond kırığı, cerrahi sonrası enfeksiyon


Mustafa Çağlar Kır. Evaluation of the Effectiveness of Local Teicoplanin in Diabetic Tibia Plafond Fractures. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 217-220

Corresponding Author: Mustafa Çağlar Kır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır