EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationThe Relation Between Smoking in Pregnancy and Levels of Oxidative Stress Biomarkers in Cord Blood [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: EAMR-47955

The Relation Between Smoking in Pregnancy and Levels of Oxidative Stress Biomarkers in Cord Blood

Hüseyin Dağ1, Okan Dikker2
1University of Health Sciences, Istanbul Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Istanbul Okmeydani Training and Research Hospital, Medical Biochemistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Maternal smoking results in an increase in the incidence of complications such as spontaneous abortion, placental abruption, preterm delivery, intrauterine growth restriction and stillbirth. There are few studies in the literature about oxidative stress caused by smoking in pregnant women and this relationship is not clear. The aim of our study is to determine the relationship between smoking and oxidative stress in pregnancy and to raise awareness about the public health measures that can be taken by measuring oxidative stress indicators such as malondialdehyde, protein carbonyl and total antioxidant status in cord blood
METHODS: : A total of 56 patients (smoker 24 pregnant women and non-smoker 32 pregnant women) were included in the study. Pregnant women were divided into two groups as smokers (n: 24) and non-smokers (n: 32). Then, smokers were divided into 3 groups according to their cigarette consumption frequency. Malondialdehyde, protein carbonyl and total antioxidant status levels of cord blood were compared between groups.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups in malondialdehyde, protein carbonyl levels and total antioxidant status leves. There was also no statistically significant difference these markers between in groups created according to cigarette consumption frequency (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The potential for smoking to produce oxidative stress in the fetus is not clear enough due to the contradictory findings of clinical studies. Our findings make it difficult to establish a relationship between maternal smoking and oxidative stress. The subject should be illuminated by further clinical studies in which different oxidants and antioxidant molecules will be evaluated.

Keywords: Newborn, oxidative stres, smoking, cord blood


Gebelikte Sigara Kullanımı ile Kordon Kanındaki Oksidatif Stres Biyomarker Düzeylerinin İlişkisi

Hüseyin Dağ1, Okan Dikker2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Pediatri Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Biyokimya, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: : Maternal sigara kullanımı, spontan abortus, plasental abrupsiyon, preterm doğum, intrauterin büyüme kısıtlaması ve ölü doğum gibi komplikasyonların insidansında bir artışla sonuçlanmaktadır. Literatürde gebelerde sigaranın yol açtığı oksidatif stres ile ilgili az sayıda çalışma mevcuttur ve bu ilişki çok net değildir. Çalışmamızdaki amacımız, malondialdehit ve protein karbonil gibi oksidatif stres göstergelerini ve total antioksidan durumu kordon kanında ölçerek, gebelikte sigara kullanımı ile oksidatif stres arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu konuda alınabilecek halk sağlığı önlemleri ile ilgili farkındalık oluşturmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, toplam 56 olgu (sigara içen 24 gebe ve sigara içmeyen 32 gebe) dahil edilmiştir. Gebeler sigara içenler ve içmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Daha sonra sigara içenler kendi içlerinde tüketim sıklıklarına göre 3 gruba ayrılarak değerlendirilme yapıldı. Bu gruplar arasında kordon kanında malondialdehit, protein karbonil ve total antioksidan durum düzeyleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında oksidatif stres göstergeleri olan malondialdehit ve protein karbonil düzeyleri ve ayrıca total antioksidan kapasite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p<0.05). Ayrıca sigara tüketim sıklıklarına göre de belirteçlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigaranın, fetusta oksidatif stres oluşturma potansiyeli, klinik çalışmaların çelişkili bulguları nedeniyle yeterince açık değildir. Bulgularımız maternal sigara kullanımı ile oksidatif stres arasında bir ilişki kurmayı güçleştirmektedir. Daha farklı oksidan ve antioksidan moleküllerin de değerlendirileceği daha başka klinik çalışmalarla konu aydınlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, oksidatif stres, sigara, kordon kanı
Corresponding Author: Hüseyin Dağ, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır