EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAssessment of Physiological Distribution and Normal Variants of 68Ga PSMA-I&T PET/CT [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 235-242 | DOI: 10.5152/eamr.2018.24865  

Assessment of Physiological Distribution and Normal Variants of 68Ga PSMA-I&T PET/CT

Filiz Özülker
Department of Nuclear Medicine, Health Sciences University School of Medicine, Okmeydanı Health Application and Research Center, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: 68Ga prostate-specific membrane antigen (PSMA) positron emission tomography/computerized tomography (PET/CT) imaging has been used efficiently in the evaluation of prostate cancer (PCa). There are three kinds of urea-based PSMA ligands labeled with 68Ga, including PSMA 11, PSMA Imaging & Therapy (I&T), and PSMA 617. The aim of the present study was to investigate the in vivo distribution of the novel ligand PSMA I&T in normal tissues and to identify benign variants.
METHODS: We retrospectively evaluated 34 patients with PCa who underwent 68Ga PSMA I&T PET/CT imaging in our clinic between August 2017 and December 2017. Only patients who had no evidence of recurrent disease on conventional imaging performed before the 68Ga PSMA I&T PET/CT scan were included in the study. Patients also had no 68Ga PSMA avid lesion in favor of residual disease or recurrent disease on PET scan. The average age of the patients was 70.2±8.5 years.
RESULTS: Evaluation of the conventional maximum intensity projection images revealed uptake of 68Ga PSMA in the lacrimal, submandibular, and parotid glands; liver; spleen; kidneys; duodenum; jejunum; ileum; and urinary bladder. The radionuclide uptake of the body structures from the highest to the lowest in terms of SUVmax values was listed as kidneys, submandibular and parotid glands, urinary bladder, jejunum-ileum, lacrimal gland, duodenum, spleen, liver, and transverse colon. When SUVmean values are concerned, the list, from the highest to the lowest, was as follows: kidneys, urinary bladder, submandibular and parotid glands, duodenum, lacrimal gland, spleen, jejunum-ileum, liver, and transverse colon. We detected osteophytes in 15 patients, and 8 of them demonstrated mild uptake. We detected mild uptake in the celiac ganglia of 4 patients. We did not observe any physiological uptake in the surrenal glands, but there were two adenomas that show low degree of uptake. When double organs are compared, the SUVmax values of the right lacrimal, sublingual, and parotid glands were higher than those of the left counterparts, and differences were statistically significant (p<0.05), but there was not any statistically significant difference between the right and the left organs when SUVmean values were concerned. The liver showed less uptake, whereas blood pool showed more uptake when the distribution of PSMA I&T is compared with the studies made with the PSMA 11 ligand.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To our knowledge, this is the first study in the literature that aimed to reveal the distribution pattern of 68Ga PSMA I&T. The in vivo distribution of PSMA I&T is almost congruent with the PSMA expression in the tissues defined with immunohistochemical results, and there are minor differences between PSMA 11 and PSMA I&T regarding normal tissue uptake.

Keywords: 68Ga PSMA I&T, biodistribution, PET/CT, prostate cancer, prostate, prostate-specific membrane antigen


68Ga-PSMA-I&T PET/CT'nin Fizyolojik Dağılımının ve Normal Varyantların Değerlendirilmesi

Filiz Özülker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı SUAM, Nükleer Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: [68Ga] PSMA PET / BT görüntüleme prostat kanserinin (PCa) değerlendirilmesinde etkin bir şekilde kullanılmıştır. PSMA 11, PSMA I & T ve PSMA-617 dahil olmak üzere [68Ga] ile etiketlenmiş 3 çeşit üre bazlı PSMA ligandı vardır. Bu çalışmada, normal dokudaki yeni ligand PSMA I & T'nin in vivo dağılımını araştırmayı ve benign varyantları tanımlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde [68Ga] PSMA-I & T PET / BT görüntüleme yapılan 34 PCa hastayı retrospektif olarak değerlendirdik. Bu çalışmaya, sadece daha önce yapılan anatomik görüntülemede tekrarlayan hastalık kanıtı olmayan hastaları dahil ettik. Hastalarda PET taramada rezidüel hastalık veya tekrarlayan hastalık lehine de [68Ga] PSMA avid lezyonu yoktu. Hastaların yaş ortalaması 70.2 ± 8.5 idi.
BULGULAR: Geleneksel maksimum yoğunluk projeksiyon (MIP) görüntülerinin değerlendirilmesi, lakrimal, submandibular, parotis bezlerinde, karaciğer, dalak, böbrekler, duodenum, jejenum, ileum ve idrar kesesinde [68Ga] PSMA alımını ortaya çıkardı; SUVmax değerleri açısından vücut yapılarının en yüksekten en düşüğe doğru radyonüklid alımı, böbrekler, submandibular ve parotis bezleri, idrar kesesi, jejenum-ileum, lakrimal bez, duodenum, dalak, karaciğer, transvers kolon olarak listelenmiştir. SUVmean değerleri söz konusu olduğunda, en yüksekten en düşüğe doğru olan liste şu şekildedir: böbrekler, idrar torbası, submandibular ve parotis bezleri, duodenum, lakrimal bez, dalak, jejenum-ileum, karaciğer, transvers kolon. 15 hastada osteofit tespit edildi ve bunların 8'inde hafif tutulum görüldü. 4 hastada çölyak gangliyonunda hafif bir artış saptadık. Sürrenal bezlerde herhangi bir fizyolojik tutulum gözlemlemedik, ancak düşük derecede tutulum gösteren 2 adenom vardı. Çift organlar karşılaştırıldığında, sağ lakrimal, parotis, dilaltı ve parotis bezlerinin SUVmax değerleri soldaki karşılıklara göre daha yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.05), ancak sağ ve SUVmean değerleri söz konusu olduğunda sağ ve sol organlar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Karaciğer daha az alım gösterdi, bu arada PSMA I & T'nin dağılımı PSMA 11 ligandı ile yapılan çalışmalarla kıyaslandığında kan havuzu daha fazla alım gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu, literatürde [68Ga] PSMA I & T'nin dağılım paternini ortaya çıkarmayı amaçlayan ilk çalışmadır. PSMA I & T'nin in-vivo dağılımı, immünohistokimyasal sonuçlarla tanımlanan dokulardaki PSMA ekspresyonu ile neredeyse uyumludur ve PSMA 11 ile PSMA I & T arasında normal doku tutulumu ile ilgili küçük farklılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler: [68Ga]PSMA I&T, biyodağılım, prostat kanseri, prostat, prostat spesifisik membran antijeni


Filiz Özülker. Assessment of Physiological Distribution and Normal Variants of 68Ga PSMA-I&T PET/CT. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 235-242

Corresponding Author: Filiz Özülker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır