EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationPalmar Fibromatosis: Analyses of 25 Cases [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: EAMR-09719

Palmar Fibromatosis: Analyses of 25 Cases

Mehmet Sabri Balık1, Recep Bedir2
1Department of Orthopaedic and Traumatology, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey.
2Department of Pathology, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey.

INTRODUCTION: Dupuytren’s contracture (DC) is a benign tumor that creates contracture in fingers and palm as a result of the thickening of palmar fascia in nodular or fibrous band. Even though they are of benign character, the recurrence after the surgery is frequently seen. These are the benign lesions but they might also be the locally aggressive. In the present study, we retrospectively analyzed the immunohistochemical examinations of excision materials and clinical findings of 25 cases undergone surgery for DC.
METHODS: The data of 25 cases diagnosed for DC and undergone surgery between 2009 and 2015 in Pathology Department of Medical Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University were collected retrospectively. The cases were analyzed in terms of demographic characteristics, level of contracture, type of treatment, Ki-67 proliferation index, SMA staining density, and presence of recurrence. The relationship between recurrence and data was examined.
RESULTS: The cases were between 42 and 75 year-old (mean age: 55). 6 of the patients were female, whereas 19 were male. The lesions were local in right hand in 15 cases and in left hand in 10 cases. All the patients were undergone wide excision of palmar fascia under regional intravenous anesthesia. The recurrence was observed only in one case. Ki-67 proliferation index ranged between 1 and 2% among the cases without recurrence, whereas the nuclear positivity was higher than 5% in the case with recurrence. Moreover, the positive staining of SMA was strong in this case.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of Ki-67 proliferation index and SMA staining density in examining the fibroblastic proliferation in pathologically analyzing the excision materials of DC may be beneficial in clinical follow-up of lesion in terms of recurrence.

Keywords: Faciectomy, Dupuytren’s disease, Palmar contracture, Dupuytren’s contracture


Palmar Fibromatozis: 25 olgunun analizi

Mehmet Sabri Balık1, Recep Bedir2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: Dupuytren hastalığı (DH) eldeki palmar fasyanın noduler veya fibröz band şeklinde kalınlaşması sonucu el ayası ve parmaklarda kontraktür oluşturan benign bir tümördür. Bening lezyonlar olmasına rağmen cerrahi sonrası sık nüks görülebilmektedir. Bu nedenle DH nedeniyle opere olan 25 olguyu literatür eşliğinde klinikopatolojik bulguları ile birlikte retrospektif olarak değerlendirdik. Ayrıca immunohistokimyasal yöntem ile eksizyon materyallerinde Ki-67 proliferasyon indeksi ve düz kas aktinin (SMA) boyanma yoğunluğuna bakılarak nüks ilişkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalında 2009-2015 yılları arasında DH tanısı ile opere olan 25 olgunun demografik özellikleri, kontraktür derecesi, tedavi şekli, Ki-67 proliferasyon indeksi, SMA boyanma yoğunluğu ve nüks varlığı açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların yaş aralığı 42-75 yıl (ortalama yaş: 55) olup, 6’ sı kadın 19’ u erkekti. Lezyonların 15’ i sağ el, 10’ u ise sol elde lokalizeydi. Tüm hastalara rejyonal intravenöz anestezi eşliğinde geniş palmar fasya eksizyonu uygulandı. Yalnızca bir olguda nüks gözlendi. Ki-67 proliferasyon indeksi nüks görülmeyen olgularda %1-2’iken, nüks görülen bir olguda % 5’in üzerinde nükleer pozitiflik saptandı. Ayrıca bu olguda SMA ile güçlü pozitif boyanma gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DH ait cerrahi spesmenlerin patolojik incelemesinde fibroblastik proliferasyon değerlendirmek için Ki-67 proliferasyon indeksi ve SMA boyanma yoğunluğuna bakılması, lezyonun nüksü açısıdan klinik takipte değerli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fasyektomi, Dupuytren hastalığı, Palmar kontraktür, Dupuytren kontraktürü
Corresponding Author: Mehmet Sabri Balık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır