EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAssessment of Knowledge Levels of Family Medicine Residents About HIV/AIDS [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 267-272 | DOI: 10.5152/eamr.2018.03511  

Assessment of Knowledge Levels of Family Medicine Residents About HIV/AIDS

Memet Taşkın Egici1, Güzin Zerenöztürk2, Seçil Günher Arıca3, Güven Bektemur4
1Department of Family Medicine, Health Sciences University, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospıtal, İstanbul, Turkey
3Department of Family Medicine, Health Sciences University, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Health Administration, Health Sciences University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of human immunodeficiency virus (HIV)/Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is increasing in Turkey. As the first admission point, the level of knowledge of family physicians is important in screening, diagnosis, and early treatment of this disease. We aimed to determine the areas that need to be improved by evaluating the knowledge level of family medicine residents about this topic.
METHODS: This cross-sectional study carried out on family medicine residents who were trained in Training and Education Hospital of Health Sciences University, in Istanbul, Turkey. A 23-item questionnaire included questions about HIV/AIDS and demographics, and 12 questions were 3-point Likert-type questions. Points were collected, and the median value was taken; above-median values were evaluated as knowledge sufficiency (Cronbach’s alfa, 0.72). The statistical significance level of alpha was accepted as p<0.05.
RESULTS: In the study including a total of 253 participants, 65.6% were female, and the average age was 31.5% When the HIV/AIDS risk groups were examined, they considered the unprotected sexual intercourse as the riskiest groups (99.6%), and the least known were 33.6% of patients with tuberculosis. The most common known route of transmission was through blood and blood products (100%) and sexual transmission route was known also in high rates (98%). There were no participants who thought that infection could be transmitted by the handshaking. A total of 2% of participants believed that transmission was possible via eating utensils (forks, knives); 3.3% via personal items; 3.7% via commonly used items, while 0.8% thought it was possible via toilet. There were no participants who thought that infection could be transmitted by the handshaking. In the total score, 2 points were taken as a minimum, 12 points were taken as the maximum and 8 points were taken as the mean. The percentage of those who scored 8 or more and had sufficient knowledge was 65.2%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Family medicine residents have some training needs in the context of prevention, diagnosis, and treatment of HIV/AIDS. Studies on the elimination of an inadequate level of knowledge about it during specialty training and in-service training practices will not only increase the quality of service but also positively affect their approach to individuals with HIV/AIDS and help solving stigma problem.

Keywords: HIV/AIDS, family medicine, knowledge level, stigma, screening


Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Memet Taşkın Egici1, Güzin Zerenöztürk2, Seçil Günher Arıca3, Güven Bektemur4
1SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Aı̇le Hekı̇mlı̇ğı̇ Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2SBÜ Şı̇şlı̇ Hamı̇dı̇ye Etfal SUAM Aı̇le Hekı̇mlı̇ğı̇ Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3SBÜ Okmeydanı SUAM Aı̇le Hekı̇mlı̇ğı̇ Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4SBÜ Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Sağlık Yönetı̇mı̇ Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: HIV‘in insidansı ülkemizde giderek artmaktadır. İlk başvuru noktası olması nedeniyle aile hekimlerinin bilgi düzeyleri hastalıkların tarama, tanı ve erken tedavisi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirerek geliştirilmesi gereken noktaları belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma, İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri'nde eğitim almakta olan aile hekimliği uzmanlık öğrencileri üzerinde yapıldı. Tarafımızca hazırlanan 12 tanesi 3’lü Likert şeklinde olmak üzere katılımcıların demografik verileri ile HIV/AIDS hakkında bilgi cümleleri içeren toplam 20 soruluk bilgi formu uygulanmıştır. Puanlar toplanarak medyan değeri alınmış; medyan değerin üstü bilgi düzeyi yeterliliği olarak kabul edilmiştir (Cronbach alfa: 0,72). İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada, 253 katılımcının %65,6’sı kadın olup yaş ortalamaları 34,94 yıl idi. HIV/AIDS risk grupları sorgulandığında en fazla korunmasız cinsel ilişki risk grubu olarak nitelendirilirken (%99,6), en az bilinen ise %33,6 oranıyla tüberküloz hastaları idi. Kan ve kan ürünleri ile bulaş %100 ile en fazla bilinen bulaş yolu olmuş, cinsel yolla bulaş %98 oranında bilinmiştir. Katılımcıların %2’si çatal, bıçak gibi eşyalarla; %3,3’ü kişisel eşyalarla; %3,7’si ortak kullanım alanıyla; %0,8’i tuvaletten bulaş olacağını düşünürken, tokalaşmayla bulaşacağını düşünen katılımcı yoktu. Total puanlamada, minimum 2 maksimum 12 puan alınmış, medyan 8 olarak saptanmıştır. 8 ve üstünde puan alan ve yeterli bilgiye sahip olanlar %65,20 (n= 165)’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin HIV/AIDS’ten korunma, tanı ve tedavisi hususlarında bir takım eğitim gereksinimleri bulunmakta olup çalışan sağlığı ve toplum sağlığı yanında damgalanmanın azaltılması bakımından buna yönelik çalışmalar yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, Aile hekimliği, Bilgi düzeyi, Damgalanma, Tarama


Memet Taşkın Egici, Güzin Zerenöztürk, Seçil Günher Arıca, Güven Bektemur. Assessment of Knowledge Levels of Family Medicine Residents About HIV/AIDS. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 267-272

Corresponding Author: Memet Taşkın Egici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır